sticker

Đăng bởi Nguyễn Kim Thu Giang vào 21/3/2017
<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490032522rvhCcLI4E5wyD1L.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490032535vSuob7DlWN3kcrS.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Comments