sticker

Đăng bởi Trịnh Quang Văn vào 21/3/2017
<p><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490038643uQK8rOpSdzduenj.jpg" style="width: 100%px;"><img class="fr-dib fr-draggable" src="http://d1j8r0kxyu9tj8.cloudfront.net/images/1490035788UtAREhl4Db1LjI7.jpg" style="width: 100%px;"></p>
Comments