Trương Thảo My

Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội