Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 37.14 (Sài Gòn)
31 1 26 57065
BT cuối kỳ

2018-07-25 11:43:42 · 741 views

Tốt Nghiệp Hoyyyyyy!

2018-07-24 22:31:16 · 1211 views

Bài tập cuối khóa

2018-07-25 02:58:48 · 718 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2018-07-25 08:44:38 · 1081 views

Bài cuối kì

2018-07-25 18:22:49 · 629 views

Bài tập cuối kì

2018-07-25 00:13:06 · 1351 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ PHOTOSHOP

2018-07-24 22:58:49 · 1420 views

BTCK

2018-07-25 17:08:21 · 1201 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2018-07-25 10:07:36 · 758 views

Bài cuối kỳ

2018-07-25 15:34:41 · 686 views

BTAP CUOI KI

2018-07-25 00:01:15 · 740 views

Poster Film ck

2018-07-25 13:37:51 · 709 views

BTCK

2018-07-25 01:41:01 · 1568 views

call me by your name and I call you by mine

2018-07-25 00:49:47 · 723 views

Bài tập cuối kì

2018-07-26 15:17:28 · 597 views

Kim s Homework

2018-07-23 16:20:58 · 609 views

Poster HW

2018-07-19 12:26:49 · 797 views

Poster

2018-07-25 03:22:54 · 1110 views

BTVN buổi 4

2018-07-16 23:07:25 · 1341 views

BT giữ kì

2018-07-17 13:36:37 · 643 views

BT GIỮA KÌ

2018-07-16 21:35:41 · 946 views

bt giữ kì

2018-07-16 22:27:49 · 586 views

Poster giua ki

2018-07-15 23:42:39 · 866 views

btvn buoi 4

2018-07-16 12:05:45 · 1041 views

BTVN BUỔI 4

2018-07-15 15:21:31 · 1182 views

BTVN BUOI 4

2018-07-17 07:29:33 · 602 views

Call me by your name

2018-07-19 14:11:36 · 618 views

BTVN B4

2018-07-17 14:53:03 · 570 views

Kim s Homework

2018-07-11 21:05:25 · 1199 views

btvnb3

2018-07-11 22:05:45 · 1269 views

Poster workshop macrame

2018-07-11 19:44:43 · 1442 views

BTVN BUỔI 2

2018-07-11 23:54:59 · 667 views

Poster phim

2018-07-12 13:17:39 · 1043 views

LATE HW

2018-07-13 17:00:32 · 600 views

BAI TAP BUOI 3

2018-07-12 13:48:27 · 1381 views

BTVN BUỔI 3

2018-07-12 11:59:11 · 1170 views

BTVN 2

2018-07-10 11:25:04 · 691 views

BTVN buổi 2

2018-07-09 23:57:32 · 892 views

Kim s Homework Day 2

2018-07-06 23:21:06 · 1525 views

BTVN buổi 2

2018-07-10 02:02:01 · 834 views

BTVN buổi 2

2018-07-08 20:40:00 · 1173 views

bài tập về nhà buổi 2

2018-07-09 11:54:28 · 1139 views

BTVN 2

2018-07-08 23:53:13 · 873 views

BTVN 2

2018-07-07 15:31:25 · 1085 views

SHAPE OF GREEN

2018-07-06 17:09:22 · 1329 views

tim walker is a muse in Photography industry honey

2018-07-17 12:58:34 · 584 views

BTVN buổi 1

2018-07-04 17:11:15 · 561 views

BTVN buổi 1

2018-07-05 11:14:53 · 1264 views

Kim s Homework

2018-07-04 00:33:00 · 1077 views

BTVN - Vi Anh - Pts 37.14

2018-07-05 15:18:28 · 609 views

Vy- homework 1a

2018-07-04 22:58:37 · 603 views

BTVN buổi 1

2018-07-05 13:29:24 · 618 views

BTVN buổi 1

2018-07-05 09:24:55 · 1122 views

BTVN 01

2018-07-05 15:02:50 · 555 views

bài tập về nhà buổi 1

2018-07-04 23:26:00 · 996 views

btvn1

2018-07-04 23:15:25 · 943 views

BÀI TẬP 1 CẮT GHÉP

2018-07-04 21:15:26 · 653 views

BTVN BUỔI 1

2018-07-04 23:38:29 · 667 views

BTVN 1

2018-07-05 11:13:39 · 959 views

BTVN BUOI 1

2018-07-04 17:07:51 · 701 views

bài tập về nhà 1

2018-07-05 14:00:46 · 599 views

BTVN-1

2018-07-05 11:32:18 · 1198 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Cắt ghép một ảnh ghép đầu và một ảnh tùy chọn từ những công cụ đã được học.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Thiết kế một bộ layout
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Thiết kế một poster bất kì
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Thiết kế một poster
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Thiết kế một poster
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 6 Thiết kế poster cuối kì
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Thiết kế 1 bộ ấn phẩm truyền thông bao gồm Avatar, poster, banner, standee, cover chủ đề tự chọn