Quiz

Kiểm tra và đánh giá kiến thức của bạn
Photoshop
8 218 1400
0% đã học
Illustrator
8 200 1593
0% đã học
After Effects
8 204 1818
0% đã học
Photography
8 197 1167
0% đã học
Premiere
8 207 1224
0% đã học
InDesign
8 206 1195
0% đã học
Graphic Design
72 196 8492
0% đã học
PowerPoint
8 207 1352
0% đã học