Challenge

Tham gia thử thách thiết kế. Nhận feedback từ những giảng viên có kinh nghiệm
Photoshop
medium
Double Exposure
Chưa tham gia
Illustrator
medium
Halftone Dot Text Effect
Chưa tham gia
Illustrator
easy
Graffiti Bubble Text
Chưa tham gia
Photoshop
medium
Glow Effect Manipulation
Chưa tham gia
Photoshop
easy
Halftone Y2K
Chưa tham gia
Photoshop
medium
Collage Art
1+ người tham gia
Chưa tham gia
Photoshop
medium
Liquid Text Effect
Chưa tham gia
Photoshop
easy
Spray Painted Stencil
Chưa tham gia
Photoshop
easy
Glass Effect Poster
Chưa tham gia