Hoàng Minh Tùng

@blueberryandmatcha@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FPT polytechnic
Dự án đã thực hiện
107 dự án
Số lượt xem
6697 lượt
Số lượt thích
39 lượt
Thành viên từ
12/04/2016
Lần cuối Online
14-07-2023
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 1 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 2 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 6 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 2 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 1 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 5 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 2 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 3 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:58:59 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:57:12 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:58 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 1 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 4 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 4 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 4 views

Portfolio on Color ME

2024-03-22 17:22:49 · 0 views

colorME - Photoshop - Image

2024-03-22 15:50:54 · 4 views

BEHIND

2017-01-14 15:23:03 · 548 views

XÌ ÁO MIIIII

2016-12-23 00:58:13 · 398 views

MANIPULATION

2016-12-13 17:01:33 · 290 views

CLONEEEEEE

2016-11-29 22:37:09 · 275 views

........

2016-11-17 17:43:31 · 328 views

NO CMTTTTT

2016-11-10 20:42:54 · 266 views

LOST IN SPACEEEEEE

2016-11-08 19:24:35 · 308 views

HELLO. !!!!!!!!!!!!!!!!

2016-11-05 15:32:16 · 284 views

DESIGN CAMP

2016-10-09 19:55:20 · 250 views

Designcamp #20

2016-09-20 11:44:28 · 449 views

Design camp

2016-08-07 22:04:11 · 436 views

Design camp #13_1

2016-07-24 00:09:20 · 408 views

Design camp #13_4

2016-07-23 23:53:51 · 519 views

Design camp #13_3

2016-07-23 23:53:17 · 582 views

Design camp #13_2

2016-07-23 23:52:55 · 579 views

Design camp#12 - landing page

2016-07-17 16:30:05 · 738 views

3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Hiếu Bùi
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 1 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Doãn Hữu Thăng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0