Hiếu Bùi

@hieubuivfx

Living in 0

Hà Nội

Đang làm tại
orinfx.com
Học tại
Orin Fx Production
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
856 lượt
Thành viên từ
27/08/2018
Lần cuối Online
19-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bùi Đức Hiếu - Buổi 1

2024-06-11 20:53:10 · 43 views

Bài Tập buổi 01 - Bùi Đức Hiếu

2024-04-16 20:58:40 · 4 views

h

2022-08-26 19:06:14 · 117 views

test 1

2022-08-25 10:38:18 · 117 views

Test 4D

2022-08-25 10:35:44 · 19 views

test

2020-04-04 17:51:10 · 556 views

Danh sách chờ
Thiết kế 3D
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0