Tìm kiếm
Hoàng Diệu Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
12402 lượt
Số lượt thích
71 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
01/08/2016
Lần cuối Online
30-08-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Diệu Linh GD 8.1 [INDESIGN B1]

2019-06-27 16:01:42 · 736 views

Diệu Linh GD 8.1 BTVN buổi 10 [FUNDALMENTAS]

2019-06-03 16:36:12 · 504 views

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B7]

2019-03-27 16:27:05 · 715 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B6

2019-03-25 13:35:33 · 1237 views

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B4]

2019-03-18 12:13:45 · 1030 views

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B2]

2019-03-12 21:01:56 · 643 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN AI B6

2019-02-25 18:02:32 · 731 views

Diệu Linh BTVN B3 AI

2019-02-18 21:12:11 · 1194 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B2

2019-01-30 13:50:11 · 651 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B1

2019-01-28 17:19:51 · 813 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B6

2019-01-21 14:54:23 · 750 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B4

2019-01-16 13:10:22 · 1148 views

DIEU LINH - BTVN B3

2019-01-14 16:26:57 · 638 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B2

2019-01-09 03:24:16 · 756 views

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B1

2019-01-07 00:35:44 · 694 views

Bài tập cuối kì - Nguyễn Lan Anh & Hoàng Việt Diệu Linh

2016-08-28 20:19:02 · 162 views

Thiết kế chuyên sâu 8.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 2 /27

Bài tập về nhà - Buổi 1 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

FUNDAMENTAL - Buổi 1

FUNDAMENTAL - Buổi 2

FUNDAMENTAL - Buổi 3

FUNDAMENTAL - Buổi 4

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

FunDAMENTALS - BUỔI 10

Diệu Linh GD 8.1 BTVN buổi 10 [FUNDALMENTAS]

FUNDAMENTALS - BUỔi 10

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

BÀI TẬP CUỐI MÔN

InDesign Buổi 1

Diệu Linh GD 8.1 [INDESIGN B1]

InDesign Buổi 2

InDesign Buổi 3

InDesign BTCM

Thiết kế chuyên sâu 7.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 13 /25

GD.PS | BTVNB1

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B1

GD.PS | BTVNB2

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B2

GD.PS | BTVNB3

DIEU LINH - BTVN B3

GD.PS | BTVNB4

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B4

GD.PS | BTVNB5

GD.PS | BTVNB6

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B1

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

Diệu Linh BTVN B3 AI

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

Diệu Linh GD 7.1 BTVN AI B6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 7

[FUNDAMENTALS] BUỔI 02

[FUNDAMENTALS] BUỔI 03

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B2]

[FUNDAMENTALS] BUỔI 04

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B4]

[FUNDAMENTALS] BUỔI 06

Diệu Linh GD 7.1 BTVN B6

[FUNDAMENTALS] BUỔI 09

Diệu Linh GD 7.1 [FUNDAMENTALS B7]

[FUNDAMENTALS] BUỔI 11

[FUNDAMENTALS] BUỔI 13

[FUNDAMENTALS] BUỔI 15

[FUNDAMENTALS] BUỔI 16

[FUNDAMENTALS] BUỔI 19

[InDesign] BTVN B1

[InDesign] BTVN B2

Thiết kế chuyên sâu 5.1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /32
Thiết kế chuyên sâu 5.1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /32
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Trần Phú Trung
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0