Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 38.1
4 13 56 53378
FINAL LESSON

2018-08-23 10:29:18 · 1353 views

BTCK - PHẠM MAI HƯƠNG - NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

2018-08-23 09:23:59 · 1273 views

Các món bún Việt Nam

2018-08-27 10:10:06 · 653 views

BTCK

2018-08-23 08:26:59 · 701 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2018-08-23 00:43:49 · 1603 views

Bai tập cuối khóa- INFOGRAPHIC

2018-08-22 20:48:24 · 642 views

BTVN buổi cuối Ai 38.1 - InfoGraphic

2018-08-23 08:48:38 · 698 views

Nộp bài cuối kì

2018-08-23 09:18:53 · 835 views

Final

2018-08-23 09:50:01 · 686 views

0
0
bài tập cuối kì

2018-08-23 09:16:13 · 745 views

Bài tập cuối kì

2018-08-23 09:06:29 · 688 views

BTVN B5 THIẾT KẾ LOGO

2018-08-16 09:08:40 · 1622 views

Logo

2018-08-16 09:23:53 · 1209 views

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

2018-08-15 22:53:44 · 662 views

BTVN buổi 5 Ai 38.1 - Brand Design

2018-08-16 09:20:43 · 611 views

BTVN AI LESSON 4

2018-08-13 23:53:55 · 1255 views

BTVN B4

2018-08-14 08:59:19 · 1627 views

BTVN buổi 4

2018-08-13 22:53:02 · 1463 views

HW AI 4

2018-08-14 09:13:34 · 1513 views

POSTER

2018-08-15 15:19:45 · 825 views

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

2018-08-13 18:58:45 · 1350 views

bài tập buổi 4

2018-08-13 21:35:32 · 638 views

BTVN buổi 4 Ai 38.1 - Giữa kì

2018-08-13 22:03:55 · 668 views

BÀI TẬP SỐ 4

2018-08-14 02:29:45 · 799 views

btvnb4

2018-08-15 02:41:37 · 713 views

BTVN B4 AI38.1

2018-08-13 21:47:13 · 661 views

BTVN AI LESSON 3

2018-08-08 23:43:24 · 572 views

BTVN B3

2018-08-08 22:01:00 · 820 views

BTVN buổi 3

2018-08-08 23:31:19 · 1206 views

HW AI lesson 3

2018-08-09 08:56:28 · 650 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2018-08-08 22:26:48 · 1290 views

BTVN buổi 3 Ai 38.1 - Typography

2018-08-09 08:33:35 · 726 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 3

2018-08-09 09:13:56 · 632 views

Typography homework

2018-08-09 14:08:31 · 887 views

0
0
TYPOGRAPHY

2018-08-08 21:20:48 · 638 views

BTVN AI LESSON 2

2018-08-03 22:03:14 · 644 views

btvn 2

2018-08-07 09:10:43 · 1108 views

BTVN2

2018-08-06 23:32:12 · 1420 views

HW AI lesson 2

2018-08-07 09:00:37 · 1490 views

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

2018-08-05 10:21:51 · 1511 views

bài tập buổi 2

2018-08-07 08:54:53 · 703 views

BTVN buổi 2 Ai 38.1 || Tạo hình nâng cao

2018-08-07 07:22:14 · 825 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 2

2018-08-07 08:57:29 · 615 views

BÀI TẬP SỐ 2

2018-08-07 00:57:35 · 865 views

bài tập buổi 2

2018-08-07 15:35:52 · 840 views

BTVN AI LESSON 1

2018-08-02 09:15:57 · 623 views

BTVN B1

2018-08-02 09:15:26 · 1367 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

2018-08-01 23:42:11 · 1217 views

BTVN B1 - AI 38.1

2018-08-02 01:44:41 · 915 views

HW lesson 1

2018-08-02 08:56:21 · 916 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

2018-08-02 09:02:08 · 617 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

2018-08-02 00:11:39 · 1140 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

2018-08-02 09:19:26 · 713 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

2018-08-02 08:51:23 · 710 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

2018-08-02 09:08:11 · 594 views

Homework week 1 p Art 1

2018-08-01 22:30:35 · 641 views

1
0
Lam theo hinh mau

2018-08-02 08:54:49 · 990 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR Vẽ một hình bất kì với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO Dùng công cụ pentool và pathfinder vẽ lại một hình bất kì
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY Hoàn thiện một sản phẩm Typography Trang trí (Expressive Typo)
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER Thiết kế một Poster tạo hình về một sự kiện, chương trình. Kích thước: A4 (21x29.7cm) dọc.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO Thiết kế 1 Logo kết hợp cả hình và chữ về một thương hiệu của bạn hoặc một thương hiệu đã có sẵn trên thị trường.