Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
UI - UX 45.1
1 2 13 18017
BT cuối kì

2019-03-14 20:25:22 · 1118 views

Lê Trí Nam. BTCK

2019-03-14 20:23:42 · 532 views

0
0
BTCK: App học tiếng anh

2019-03-14 20:29:18 · 812 views

BTCK

2019-03-14 20:31:21 · 894 views

Bài tập giữa kì_Buổi 4_Trần Lê Phương Thảo

2019-03-05 15:36:31 · 440 views

WeFit s Introduce Landing Page | UX UI Design Session 4 Homework

2019-03-05 19:20:02 · 609 views

BT4_Lê Trí Nam

2019-03-03 23:19:34 · 646 views

0
0
BTVN B4: Landing Page

2019-03-05 18:07:54 · 1215 views

BTGK

2019-03-06 23:25:41 · 582 views

Bài tập buổi 3_ Trần Lê Phương Thảo

2019-03-03 16:14:27 · 497 views

ReDesign Starbuck App | Pink | UX UI Session 3 Homework

2019-02-28 17:15:55 · 496 views

BT3_Lê Trí Nam

2019-02-28 00:57:58 · 698 views

3
0
BTVN 3: Thay đổi màu sắc và Font chữ

2019-02-28 14:47:13 · 653 views

BTVN3

2019-02-28 09:46:41 · 633 views

Nguyễn Hoàng Nam

2019-02-26 16:15:57 · 513 views

Nam 0
0
BTVN buổi 2

2019-02-26 17:42:05 · 1060 views

ReDesign Screen App Thecoffeehouse

2019-02-24 21:39:35 · 471 views

E - Fun App Layout For Iphone 7 Plus | UX UI Session 2 Homework

2019-02-26 20:13:52 · 599 views

BT2_Lê Trí Nam

2019-02-23 10:14:15 · 609 views

2
0
BTVN B2: Design App với Slide Nav

2019-02-23 18:11:22 · 612 views

BTVN2

2019-02-26 15:05:49 · 463 views

TPBank

2019-02-21 19:43:10 · 834 views

ReDesign Youtube Layout For Iphone 7 Plus | UX UI Session 1 Homework

2019-02-21 18:17:25 · 714 views

BT1_Lê Trí Nam

2019-02-21 01:37:07 · 685 views

3
0
BTVN B1: FPT Play

2019-02-20 16:32:12 · 1098 views

BTVN1

2019-02-24 22:11:36 · 534 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 Design lại màn hình App yêu thích (Khuyến khích mọi người sáng tạo ạ ):D
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Redesign lại 2 màn hình có sử dụng các Elements đã học
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Thay đổi màu sắc và font chữ cho App
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP GIỮA KÌ Thiết kế Landing Page
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Thiết kế App cá nhân