Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 50.6
120 7 18 57933
BTCK

2019-07-07 13:55:40 · 451 views

BTCK

2019-07-07 12:33:06 · 502 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2019-07-07 13:30:02 · 440 views

BTCK

2019-07-07 12:42:21 · 478 views

BTCK

2019-07-07 12:38:07 · 469 views

BTCK PTS

2019-07-07 09:49:47 · 485 views

BUI THI DUYEN - BTCK

2019-07-06 20:26:07 · 467 views

BTCK

2019-07-07 15:11:44 · 697 views

hãy mang em đến

2019-07-07 14:49:02 · 449 views

Mockup chó

2019-07-07 15:16:47 · 1093 views

BTCK

2019-07-07 15:05:26 · 491 views

Ánh 1
2
BTCK

2019-07-06 13:06:34 · 603 views

Poster event

2019-07-06 12:21:21 · 831 views

BTVN 06

2019-07-04 00:23:09 · 473 views

Thiết Kế Poster

2019-07-05 23:33:47 · 532 views

Bài tập buổi 6

2019-07-05 20:37:24 · 539 views

hãy mang em đến

2019-07-07 14:52:06 · 466 views

BTAP 6

2019-07-06 00:56:51 · 540 views

Poster flim

2019-07-06 11:08:11 · 531 views

Ánh 0
2
BTVN - Trần Hồng Anh - buổi 6

2019-07-07 10:56:51 · 494 views

Poster sups bo men

2019-07-06 12:22:13 · 434 views

BTVN B6

2019-07-05 02:00:05 · 532 views

BTVN 5

2019-07-06 10:34:06 · 434 views

BVVN 5

2019-07-06 14:29:23 · 498 views

Chỉnh sửa ảnh

2019-07-05 23:36:06 · 509 views

Bài tập sửa ảnh

2019-07-06 07:26:42 · 456 views

BTVN 5

2019-07-03 23:35:53 · 684 views

BTVN 5

2019-07-03 22:03:39 · 499 views

Bài tập buổi 5

2019-07-05 18:57:00 · 529 views

đường phố

2019-07-06 13:40:44 · 775 views

EDIT ẢNH

2019-07-06 13:22:23 · 645 views

Ánh 0
2
BTVN - Trần Hồng Anh - buổi 5

2019-07-07 11:17:11 · 438 views

chỉnh sửa ảnh buổi 5

2019-07-05 02:24:54 · 453 views

cat ghep co ban

2019-06-30 15:40:24 · 479 views

BTVN 5

2019-07-04 17:04:08 · 423 views

BTVN B5

2019-07-06 14:47:46 · 466 views

BTGK

2019-07-07 23:52:43 · 473 views

BTVN 4

2019-06-29 14:42:30 · 441 views

BTGK

2019-06-29 00:14:19 · 502 views

BTGK

2019-06-28 15:39:02 · 564 views

BTVN 4

2019-06-29 09:33:16 · 1153 views

BÙI THỊ DUYÊN - BTVN 4 - THIẾT KẾ LAYOUT

2019-06-28 00:03:02 · 545 views

Bài tập giữa kỳ: Layout Magazine

2019-06-27 22:01:12 · 556 views

Poster

2019-06-29 13:02:35 · 499 views

btap 4

2019-06-29 14:57:35 · 434 views

sushi

2019-07-03 10:48:24 · 527 views

BT giữa kì

2019-06-28 15:07:55 · 462 views

BTGK

2019-06-29 02:03:52 · 639 views

BTVN 4

2019-06-29 14:22:45 · 467 views

Phân tích POSTER

2019-06-29 14:25:26 · 513 views

BTVN 3

2019-06-28 22:41:05 · 499 views

Bài tập phân tích 1 ấn phẩm

2019-06-24 14:48:10 · 613 views

sea

2019-06-29 10:56:57 · 871 views

BTVN Design Poster

2019-06-29 14:55:51 · 592 views

Ánh 2
2
BTVN - Trần Hồng Anh - buổi 4

2019-06-29 15:06:49 · 449 views

buoi 3

2019-06-29 09:41:40 · 501 views

BTVN B3

2019-06-28 02:57:18 · 615 views

BTVN 3

2019-06-29 14:19:23 · 534 views

BTVN 02

2019-06-23 18:42:35 · 759 views

BTVN B2

2019-06-20 15:39:43 · 510 views

B xem lại giúp mình vs ạ

2019-06-22 00:32:57 · 465 views

BTVN2

2019-06-22 11:45:43 · 656 views

Bìa tạp chí

2019-06-21 19:46:29 · 564 views

BTVN Buổi 2.

2019-06-21 16:20:08 · 374 views

Magazine cover

2019-06-21 05:56:41 · 497 views

BTVN 2

2019-06-22 12:17:00 · 407 views

Bài tập bìa tạp chí

2019-06-21 15:09:03 · 593 views

BTVN 2

2019-06-22 01:50:00 · 915 views

magazine

2019-06-17 02:58:08 · 605 views

G-D

2019-06-21 22:18:06 · 460 views

Design magazine

2019-06-19 21:22:52 · 740 views

Ánh 2
1
BTVN - Hồng Anh Trần - Buổi 2

2019-06-23 15:10:01 · 495 views

mình nộp bài tập về nhà ạ

2019-06-23 12:35:38 · 458 views

magazine

2019-06-19 11:38:31 · 578 views

BTVN 2

2019-06-22 00:57:02 · 480 views

BTVN buổi 2

2019-06-21 23:44:34 · 576 views

BTVN B2

2019-06-21 22:38:38 · 764 views

BTVN 2

2019-06-22 13:19:35 · 635 views

BTVN 01

2019-07-02 00:19:09 · 474 views

BTVN B1

2019-06-18 14:41:21 · 474 views

BTVN 1

2019-06-19 17:50:59 · 481 views

BTVN 1

2019-06-21 23:45:41 · 504 views

Cắt ghép tự do

2019-06-21 23:32:26 · 459 views

BTVN Buổi 1.

2019-06-21 16:15:14 · 387 views

Cắt ghép tự do

2019-06-21 05:51:15 · 490 views

BTVN 1- Cắt ghép tự do

2019-06-22 12:10:58 · 453 views

Cắt ghép ảnh tự do

2019-06-21 17:22:28 · 524 views

BTVN1

2019-06-20 22:37:03 · 1125 views

BTVN buổi 1

2019-06-21 17:23:33 · 542 views

hoa hồng đen

2019-06-21 22:16:33 · 4016 views

BTVN 1 cắt ghép

2019-06-20 18:37:26 · 493 views

Ánh 1
0
BTVN - Hồng Anh Trần - Buổi 1

2019-06-22 00:21:08 · 527 views

bài tập Photoshop buổi 1

2019-06-21 22:37:00 · 506 views

cake cake

2019-06-16 10:57:59 · 638 views

btvn buổi 1

2019-06-19 17:33:51 · 518 views

BTVN buổi 1

2019-06-21 23:43:33 · 459 views

BTVN B1

2019-06-21 23:35:33 · 955 views

BTVN 01

2019-06-22 13:20:16 · 643 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị