Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 58.1
8 3 8 26181
btck

2020-02-20 11:53:44 · 655 views

BTCK- LOGO

2020-02-21 18:41:45 · 428 views

BTCK - Sex Ed.

2020-02-12 20:20:39 · 467 views

InfoGraphic dự án

2020-02-07 16:14:58 · 439 views

Air InforGraphic

2020-02-15 23:11:04 · 424 views

Bản Draft của BTCK

2020-02-13 20:50:57 · 587 views

Phác thảo

2020-02-15 23:09:54 · 488 views

Layout 3

2020-01-15 13:39:33 · 408 views

btvn4

2020-01-14 20:01:09 · 1036 views

BTVN4 -Nguyen Thi Trang Ngan

2020-01-15 02:17:01 · 433 views

BTVN buổi 4

2020-01-17 14:06:47 · 417 views

BTVN-Layout

2020-01-14 01:51:46 · 414 views

BAI TAP GIỮA KÌ - MOODBOARD

2020-01-16 02:46:38 · 600 views

Buổi hack não 4

2020-01-15 00:37:42 · 567 views

Thiết kế Layout

2020-01-13 17:28:28 · 500 views

Layout

2020-01-14 17:29:24 · 657 views

Layout, Moodboard

2020-01-14 13:07:51 · 442 views

typography

2020-01-10 07:56:01 · 405 views

Buổi 3 Typography

2020-01-10 11:00:34 · 419 views

btvn 3

2020-01-09 22:44:30 · 599 views

BTVN3 - Trang Ngan

2020-01-10 14:45:37 · 435 views

BTVN Huyen

2020-01-10 14:22:18 · 531 views

BTVN3

2020-01-10 05:29:31 · 424 views

BTVN 3

2020-01-10 03:31:11 · 820 views

Buổi hack não 3

2020-01-10 11:40:46 · 444 views

typography

2020-01-10 00:33:05 · 484 views

photo quote

2020-01-10 13:45:59 · 442 views

B2 - Pen tool

2020-01-08 15:31:49 · 530 views

bt pentool

2020-01-15 05:13:20 · 506 views

btvn2 - Trang Ngan

2020-01-08 16:52:10 · 420 views

BTVN B2 Nguyen Thi Huyen - AI581

2020-01-08 15:11:08 · 394 views

BTVN-pentool

2020-01-08 15:11:12 · 629 views

BTVN 2

2020-01-08 19:07:56 · 395 views

Buổi căng mắt 2

2020-01-08 17:14:36 · 614 views

Sử dụng Pentool

2020-01-08 17:57:27 · 617 views

pentool

2020-01-08 15:10:52 · 465 views

pentool và pathfinder

2020-01-08 16:22:22 · 503 views

BTVN 1

2020-01-06 12:28:18 · 421 views

BTVN B1 - Nguyễn Thị Hoàng Hải - Ai 58.1

2020-01-05 23:59:12 · 481 views

vẽ hình cơ bản

2020-01-11 03:39:29 · 600 views

BTVN 1

2020-01-06 14:15:37 · 364 views

btvn-buoi 1-vũ thị trang-AI 58.1

2020-01-05 22:41:37 · 373 views

BTVN 01

2020-01-06 02:15:48 · 496 views

NO cap

2020-01-05 22:15:56 · 332 views

btvn1 - Nguyen Thi Trang Ngan

2020-01-06 02:31:26 · 690 views

BTVN B1 - Nguyễn Thị Huyền - AI58.1

2020-01-06 00:23:32 · 1110 views

BTVN-pentool

2020-01-08 02:46:44 · 398 views

BTVN Buổi 1

2020-01-07 10:02:34 · 417 views

Buổi căng mắt 1

2020-01-06 01:14:05 · 874 views

Thực hành tạo và ghép khối

2020-01-08 00:59:27 · 587 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 + 6 Nộp bản phác thảo vào đây nha mọi người
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Nhớ nộp bài đúng giờ nha