Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 66.4
4 0 3 36389
Logo MacaBerry

2020-10-21 01:39:12 · 854 views

Bài Cuối Kì

2020-10-21 22:42:44 · 375 views

Tako Home

2020-10-22 21:47:47 · 852 views

Phác thảo ý tưởng Logo

2020-10-16 00:12:09 · 1090 views

BTCK - test Logo

2020-10-17 00:55:30 · 832 views

Logo

2020-10-18 10:24:36 · 332 views

Bài tập phác thảo Logo

2020-10-17 00:10:18 · 847 views

Phác thảo Logo

2020-10-17 00:13:36 · 297 views

Dàn trang

2020-10-10 00:36:27 · 789 views

BTGK - Vũ Anh Tuấn

2020-10-11 01:15:51 · 1196 views

dàn trang

2020-10-12 11:15:11 · 1259 views

Layout btvn buổi 4

2020-10-10 11:18:31 · 745 views

HW4

2020-10-14 21:53:59 · 311 views

Thiết kế Layout

2020-10-09 23:15:44 · 265 views

Magazine Layout

2020-10-10 00:11:13 · 976 views

Typography

2020-10-06 02:37:23 · 829 views

Text decoration

2020-10-09 01:04:52 · 823 views

Typography

2020-10-07 00:27:56 · 836 views

typography

2020-10-06 23:41:54 · 838 views

Typography

2020-10-09 22:31:10 · 785 views

typography

2020-10-09 00:08:38 · 639 views

Typography

2020-10-06 10:15:20 · 318 views

Typography

2020-10-06 23:05:46 · 989 views

typography

2020-10-07 18:18:49 · 766 views

Sử dụng pentool

2020-09-30 23:56:36 · 1091 views

Bài tập về nhà - Buổi 2

2020-10-03 01:54:58 · 811 views

Sử dụng pentool

2020-10-02 22:10:42 · 749 views

pentool

2020-10-02 17:06:30 · 881 views

BTVN B2

2020-10-04 01:52:10 · 782 views

Pen tool practice

2020-09-30 16:01:46 · 1220 views

Sử dụng pentool·

2020-09-27 23:16:23 · 837 views

Sử dụng Pentool

2020-09-29 23:36:18 · 1132 views

Bài Tập Pentool

2020-10-01 13:43:28 · 1033 views

sử dụng pentool

2020-10-03 22:16:07 · 791 views

Thu Phương

2020-09-30 23:20:20 · 278 views

Flat Design

2020-09-30 01:32:16 · 875 views

Bài tập về nhà - Buổi 1

2020-10-02 00:30:06 · 722 views

Sử dụng Polygon Tool và Ellipse Tool

2020-09-28 17:55:34 · 888 views

Hinh Khoi

2020-10-01 10:58:29 · 803 views

Polygon Tool và Ellipse Tool

2020-09-30 15:59:53 · 808 views

Mai Linh

2020-10-02 17:57:10 · 262 views

Sử dụng hình khối, đường cơ bản

2020-09-27 20:22:31 · 1180 views

Bài tuần 1

2020-09-29 20:47:47 · 785 views

Bài Tập Buổi 1

2020-09-29 13:07:36 · 800 views

btvn b1

2020-09-30 15:38:02 · 824 views

vvvv

2020-09-27 11:03:43 · 994 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Nhớ nộp bài đúng giờ nha