Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 21.2
29 0 39 3988
Bùi Khánh Linh_BTVN_AI212

2017-05-21 00:38:25 · 48 views

Bài tập cuối kỳ

2017-05-22 20:10:24 · 58 views

BTCK - Nguyễn Thị Băng Sương - AI 21.2

2017-04-07 10:49:42 · 329 views

BTCK - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-04-09 23:00:43 · 46 views

BTCK - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-04-07 20:26:59 · 47 views

BTCK-Ai

2017-04-11 08:43:57 · 69 views

btck ai-Mạc Trung Hiếu- Ai_21.2

2017-04-07 20:55:13 · 58 views

CHÓ <3<3<3

2017-04-12 16:50:01 · 70 views

BTCK Ai_InfoGraphic

2017-04-07 21:03:01 · 76 views

[AI 21.2 InfoGraphic] BTCK - Coffee around the world

2017-04-12 03:30:45 · 135 views

BTCK

2017-04-07 21:07:39 · 97 views

Bài tập cuối khóa - Nguyễn Phương Linh - AI 21.2

2017-04-07 21:03:07 · 102 views

BTVN B5

2017-04-04 20:56:49 · 38 views

BTVN B5 - Nguyễn Thị Băng Sương - Lớp AI 21.2

2017-03-31 15:45:26 · 203 views

BTVN5 - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-04-06 13:09:24 · 69 views

BTVN B5 - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-03-31 14:26:58 · 67 views

I ron man

2017-03-31 19:37:21 · 44 views

CHÓ <3<3<3

2017-03-31 01:40:27 · 78 views

BTVN Ai buổi 5

2017-03-31 19:00:34 · 81 views

BTVN buổi 5

2017-03-31 18:27:37 · 68 views

BTVN buổi 5

2017-03-30 23:19:03 · 83 views

BTVN B5 - Nguyễn Phương Linh - AI 21.2

2017-04-04 21:14:55 · 56 views

BTVN B4

2017-04-04 20:21:55 · 38 views

BTVN4 - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-03-29 17:22:12 · 71 views

BTVN B4 - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-03-29 01:17:59 · 71 views

Logo giữa khóa

2017-03-29 18:18:39 · 35 views

NQH

2017-03-29 14:37:17 · 48 views

BTVN B4 LOGO SKETCH

2017-03-29 18:41:51 · 31 views

BTGK_Ai

2017-03-29 18:40:57 · 61 views

BT Giữa Kì

2017-03-29 16:31:58 · 31 views

BTVN Buổi 4

2017-03-30 23:19:58 · 75 views

BTVN B4 - Nguyễn Phương Linh - AI21.2

2017-04-04 21:11:17 · 66 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B3

2017-03-24 11:22:49 · 37 views

BTVN3 - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-03-24 17:20:52 · 49 views

BTVN B3 - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-03-24 16:09:19 · 58 views

btvn buoi 3

2017-03-24 16:19:29 · 31 views

Chân lý sống...

2017-03-24 16:34:31 · 41 views

BTVN Ai buổi 3_Typography

2017-04-02 09:26:57 · 52 views

BTVN buổi 3

2017-03-24 18:51:31 · 44 views

BTVN B3 - Nguyễn Phương Linh - AI 21.2

2017-03-24 17:31:46 · 74 views

BTVN B2 - Bùi Khánh Linh - Ai 21.2

2017-03-22 18:09:39 · 62 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B2

2017-03-22 10:07:05 · 41 views

BTVN2 - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-03-22 18:37:45 · 74 views

BTVN B2 - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-03-18 18:15:35 · 51 views

CHÓ <3<3<3

2017-03-22 16:18:16 · 55 views

BTVN B2 AI 21.2

2017-03-29 18:42:52 · 45 views

BTVN buổi 2

2017-03-21 01:37:59 · 45 views

BTVN buổi 2

2017-03-22 13:55:11 · 58 views

BTVN B2 - Nguyễn Phương Linh - AI21.2

2017-03-22 15:36:35 · 56 views

Nguyễn Phương Anh_BTVN_B1

2017-03-16 22:24:06 · 42 views

BTVN1 - Nguyễn Thị Thu Hoài - AI 21.2

2017-03-17 01:40:39 · 47 views

BTVN B1 - Nguyễn Văn Mạnh - Ai 21.2

2017-03-17 14:42:50 · 42 views

btb5

2017-03-31 19:00:26 · 48 views

btvn buoi 1

2017-03-17 14:12:32 · 45 views

PacMan

2017-03-17 15:32:31 · 83 views

BTVN B1 - Đỗ Thị Biên Thùy - Ai 21.2

2017-03-17 11:38:09 · 10 views

BTVN B1 AI 21.2

2017-03-17 18:50:46 · 56 views

BTVN buổi 1

2017-03-17 18:08:40 · 49 views

BTVN buổi 1

2017-03-17 15:08:58 · 75 views

Bài tập về nhà buổi 1

2017-03-17 16:57:21 · 60 views

BTVN B1 - Nguyễn Phương Linh - AI 21.2

2017-03-17 16:24:38 · 83 views

BTVN - B1- Đào Ngọc Quỳnh- AI 21.2

2017-03-17 13:28:15 · 26 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIÊN THƯƠNG HIỆU HOẶC INFOGRAPHIC