Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 69.4
2 7 36 45658
Logo Design

2020-12-14 00:07:16 · 308 views

Dreamee InfoGraphic

2020-12-14 15:26:49 · 946 views

How to make a hamburger

2020-12-18 19:26:26 · 286 views

Hanoi

2020-12-20 00:19:55 · 265 views

Japanese Culture

2020-12-19 22:06:22 · 1001 views

Logo Design

2020-12-14 00:08:44 · 931 views

Dreamee Draft

2020-12-14 15:25:37 · 313 views

Logo sketching

2020-12-13 01:56:26 · 326 views

bố cục InfoGraphic

2020-12-19 22:05:28 · 291 views

Bố cục và màu sắc

2020-12-05 23:51:31 · 330 views

Art Magazine

2020-12-05 01:48:57 · 767 views

Magazine Layout

2020-12-09 20:17:44 · 281 views

btvn

2020-12-08 23:16:50 · 270 views

Nguyễn Phương Thảo

2020-12-17 15:55:47 · 258 views

vogue - the weeknd

2020-12-04 22:20:26 · 673 views

Thanh An

2020-12-05 02:27:21 · 837 views

My skul :>

2020-12-05 02:10:28 · 294 views

Bố cục, màu sắc

2020-12-15 02:35:30 · 295 views

Matcha

2020-12-04 23:25:35 · 461 views

btvn 4

2020-12-04 23:21:26 · 318 views

bố cục

2020-12-07 06:12:32 · 327 views

Magazine Layout

2020-12-05 10:40:09 · 759 views

đây là tiêu đề

2020-11-30 22:17:09 · 790 views

Typography

2020-12-04 00:57:07 · 331 views

NOT TODAY

2020-12-02 15:19:46 · 723 views

Xúc xích

2020-12-05 00:55:45 · 885 views

Sử dụng Text tool

2020-12-04 22:20:27 · 285 views

btvn

2020-12-02 11:12:18 · 267 views

Nguyễn Phương Thảo

2020-12-08 18:37:46 · 309 views

Type Tool

2020-12-13 01:36:30 · 276 views

photo quotes - the weeknd

2020-12-02 01:12:45 · 257 views

Thanh An

2020-12-02 16:51:21 · 288 views

Hoàng Hải

2020-12-03 00:55:37 · 280 views

Sử dụng Type Tool

2020-12-03 01:14:17 · 265 views

Typography

2020-12-02 22:03:45 · 769 views

BTVN3

2020-12-03 07:02:18 · 815 views

typography

2020-12-03 11:31:50 · 310 views

quotes

2020-12-02 23:31:34 · 754 views

tYpOgRapHY

2020-12-02 16:28:25 · 786 views

pentool

2020-11-24 02:43:30 · 952 views

:3

2020-11-27 22:18:44 · 989 views

Sử dụng Pathfinder

2020-11-26 12:59:40 · 317 views

Santa & Deer

2020-11-25 22:29:10 · 929 views

Sử dụng pentool và pathfiner

2020-11-27 03:40:31 · 863 views

Sử dụng pentool & hình khối

2020-11-28 08:30:25 · 906 views

btvn

2020-11-28 00:19:55 · 247 views

Nguyễn Phương Thảo

2020-12-08 18:02:30 · 246 views

Pentool

2020-11-28 00:03:19 · 338 views

pentool - draw the weeknd

2020-11-25 00:01:45 · 338 views

Thanh An

2020-11-28 00:23:46 · 931 views

Hoàng Hải

2020-11-28 00:35:53 · 695 views

Yoga

2020-11-28 07:25:39 · 751 views

Music Girl

2020-11-28 00:27:11 · 305 views

pentool

2020-11-25 03:30:22 · 821 views

BT pentool

2020-11-25 16:17:12 · 898 views

Pentool

2020-11-25 18:05:26 · 967 views

jksdhckjsd

2020-12-15 11:12:07 · 271 views

Pentool

2020-11-27 19:05:49 · 1049 views

Minh Hiếu

2020-11-24 03:06:11 · 325 views

Cóp Phi !!!

2020-11-22 15:04:10 · 1101 views

Sử dụng công cụ buổi 1: Selection Tool, Direct selection tool,...

2020-11-24 22:54:06 · 808 views

Unknown

2020-11-25 17:46:10 · 953 views

Sử dụng pentool, bo góc, vẽ hình chữ nhật/tròn

2020-11-27 01:24:47 · 865 views

Trương Khánh Linh

2020-11-25 18:33:43 · 230 views

Buổi 1 - Sử dụng hình khối

2020-11-23 21:39:34 · 928 views

btvn

2020-11-24 23:17:31 · 586 views

Bài tập 1

2020-11-25 23:51:34 · 286 views

Sử dụng Polygon Tool và Eyedropper Tool

2020-11-24 23:30:22 · 334 views

BTVN - Hình khối

2020-11-22 00:47:06 · 233 views

bt buoi 1

2020-12-06 00:41:01 · 416 views

Thanh An

2020-11-23 17:52:05 · 279 views

Hoàng Hải

2020-11-25 22:19:08 · 794 views

Sử dụng pentool

2020-11-25 22:14:46 · 293 views

Peacock

2020-11-24 18:01:30 · 977 views

Parrot

2020-11-25 21:40:04 · 756 views

flat ilustration

2020-11-25 23:54:48 · 841 views

pigggg

2020-11-22 20:16:12 · 493 views

flat illustration

2020-11-25 17:59:50 · 911 views

kvlsdjlsled

2020-11-22 11:12:46 · 806 views

BTVN B1

2020-11-22 18:47:35 · 703 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 + 6 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Nhớ nộp bài đúng giờ nha