Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PP 71.2
0 0 0 6932
GREEN TEA

2021-02-19 22:01:27 · 194 views

BTCK PPT

2021-02-07 10:47:51 · 555 views

Bai tap cuoi khoa

2021-02-07 15:16:08 · 680 views

BTVN Cuối Kỳ của Hằng Phạm

2021-02-21 02:59:03 · 219 views

Bài tập cuối Kỳ

2021-02-19 23:54:51 · 601 views

BT cuối kì

2021-02-10 18:25:20 · 206 views

CV

2021-01-30 10:27:48 · 234 views

Bài tập về nhà giữa kỳ

2021-01-31 12:45:46 · 234 views

BTGK

2021-01-26 18:06:45 · 256 views

BTVN Tuần 2 của Hằng Phạm

2021-01-30 12:05:24 · 237 views

làm CV

2021-01-30 01:42:52 · 282 views

BTVN B2

2021-01-27 11:21:10 · 612 views

btvn b1+2

2021-01-19 14:26:19 · 633 views

BTVN T1

2021-01-22 13:31:20 · 472 views

Lesson1

2021-01-18 19:58:38 · 456 views

Your choice, Your future

2021-01-22 12:56:33 · 252 views

BTVN Tuần 1 của Hằng Phạm (kèm 2 bài tập nhỏ)

2021-01-17 18:15:15 · 284 views

BTb1

2021-01-23 09:57:42 · 525 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 1 Thiết kế poster truyền thông A4
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 2 Thiết kế CV A4 / thiết kế 3 trang slides theo chủ đề hoặc về một nhân vật yêu thích
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế ít nhất 5 trang slides tự do và export bài tập ở dạng video