AI 23.4
42 0 67 6326
BVN B1-Nguyễn Quang Hưng 16-04-2017 · 207 views
Bài về nhà AI Buổi 1 16-04-2017 · 67 views
Phùng Nguyễn Ánh Ngọc_BTVN_AI23.4 18-04-2017 · 62 views
BTVN buổi 1 16-04-2017 · 54 views
btvn 1 22-04-2017 · 12 views
Heiniken 18-04-2017 · 45 views
BTVN B1 - Ai 23.4 20-04-2017 · 81 views
BTVN buổi 2 22-04-2017 · 54 views
BTVN-B2-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4 17-04-2017 · 221 views
Yups 20-04-2017 · 89 views
Phùng Nguyễn Ánh Ngọc_BTVN_AI23.4 20-04-2017 · 230 views
[Illustrator buổi 2] Sherlock & Me D 19-04-2017 · 96 views
AI BTVN buổi 2 22-04-2017 · 147 views
BTVN B2 22-04-2017 · 38 views
BTVN B2 - AI 23.4 20-04-2017 · 80 views
Tom & Jerry 18-04-2017 · 91 views
BTVN- AI buổi 2. 20-04-2017 · 158 views
BTVN buổi 2 - Phạm Thùy Linh - Ai 23.4 21-04-2017 · 40 views
BTVN-B3-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4 25-04-2017 · 161 views
Typography 26-04-2017 · 112 views
BTVN B3 - AI 25-04-2017 · 151 views
Typography 27-04-2017 · 149 views
AI BTVN buổi 3 29-04-2017 · 100 views
BTVN B3 - AI 27-04-2017 · 56 views
Tình cờ gặp nhau 29-04-2017 · 59 views
BTVN 3: TYPOGRAPHY 27-04-2017 · 129 views
BTVN b4 29-04-2017 · 106 views
BTVN-B4-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4 28-04-2017 · 126 views
Logo 06-05-2017 · 67 views
BTVN - Logo 27-04-2017 · 105 views
Sketch Logo 28-04-2017 · 28 views
Logo sketch 29-04-2017 · 149 views
Hình Logo 05-05-2017 · 16 views
BTVN AI 04-05-2017 · 60 views
BTVN B4: Logo sketch 28-04-2017 · 121 views
Cuối Kì-Nguyễn Quang Hưng-Ai 23.4 07-05-2017 · 913 views
Logo guideline 06-05-2017 · 240 views
BTCK - Logo 07-05-2017 · 95 views
InforGraphic 07-05-2017 · 92 views
BTCK AI 23.5 09-05-2017 · 556 views
[Ai 23.4] Ổ coffee - Logo guideline 12-05-2017 · 104 views
UniClass 07-05-2017 · 80 views
InfoGraphic 07-05-2017 · 779 views