Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 72.2 (Trung Kính)
8 0 4 6614
bìa bài tốt nghiệp

2021-03-25 05:12:09 · 186 views

.

2021-03-25 23:15:28 · 137 views

Trâm_final

2021-03-25 00:25:21 · 173 views

.

2021-03-23 20:12:13 · 498 views

Bìa sản phẩm cuối khoá

2021-03-23 17:30:14 · 159 views

BTVN buổi 4 của Hằng Phạm

2021-03-23 20:26:08 · 480 views

Trần Thị Thùy Dương

2021-03-08 00:29:39 · 241 views

.

2021-03-07 00:00:56 · 169 views

BTVN buổi 2

2021-03-11 18:03:59 · 136 views

BT Buổi 2

2021-03-11 04:11:27 · 446 views

nop bai

2021-03-16 18:53:21 · 480 views

InDesign Buổi 2

2021-03-07 17:05:12 · 509 views

btvn b2

2021-03-11 18:53:13 · 157 views

btvn b2

2021-03-10 09:40:29 · 267 views

Trần Thị Thùy Dương BVN buổi 1

2021-03-05 21:22:06 · 262 views

better late than never

2021-03-06 22:46:20 · 188 views

BTVN Buổi 1

2021-03-04 17:32:34 · 249 views

BT Buổi 1

2021-03-11 02:40:31 · 244 views

BTVN buổi 1

2021-03-04 16:43:58 · 156 views

btvn b1

2021-03-04 16:41:24 · 567 views

buoi 1

2021-03-04 18:04:14 · 454 views

InDesign Buổi 1

2021-03-04 18:49:53 · 296 views

Trâm_IDD buổi 1

2021-03-07 20:17:20 · 160 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign Thiết kế lại 10 layout theo mẫu có sẵn, ảnh tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản Thiết kế layout theo nội dung và hình ảnh cho sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục Thiết kế bìa bài tập tốt nghiệp
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK - Bài tập tốt nghiệp Bài tập tốt nghiệp môn InDesign