AI 74.13 (Online)
3 2 9 3592
BTVNB1 21-05-2021 · 132 views
pig 20-05-2021 · 69 views
Bài Tập buổi 1 21-05-2021 · 75 views
BTVN 1 19-05-2021 · 78 views
Buổi 1 19-05-2021 · 134 views
BTVN1 21-05-2021 · 88 views
CÁ VOI 20-05-2021 · 70 views
BTVN B1 - HA VAN TRUONG 20-05-2021 · 105 views
Đỗ Thuý Hằng-BTVN B1 21-05-2021 · 111 views
BTVN2 26-05-2021 · 99 views
flat illustration 26-05-2021 · 79 views
Bài tập về nhà buổi 2 - sử dụng Pen Tool 25-05-2021 · 55 views
BTVN buổi 2 24-05-2021 · 78 views
Buổi 2 23-05-2021 · 92 views
btvn 26-05-2021 · 113 views
TEA CUP 24-05-2021 · 128 views
Sử dụng pentool 30-05-2021 · 135 views
Đỗ Thuý Hằng - BTVN B2 25-05-2021 · 136 views
BTVN3 28-05-2021 · 56 views
typography 28-05-2021 · 83 views
Bài tập về nhà buổi 3 28-05-2021 · 107 views
BTVN - Lê Thị Bích Ngọc 27-05-2021 · 84 views
Typography 03-06-2021 · 48 views
btvn 28-05-2021 · 70 views
TYPOGRAPHY 27-05-2021 · 143 views
TYPOGRAPHY 30-05-2021 · 64 views
Đỗ Thuý Hằng B3 28-05-2021 · 123 views
Chuẩn bị làm Infographic 02-06-2021 · 77 views
Ha Long 02-06-2021 · 99 views
MILK TEA 02-06-2021 · 96 views
Đỗ Thuý Hằng -BTVN B4 02-06-2021 · 75 views
BT tốt nghiệp 04-06-2021 · 106 views
study tips 04-06-2021 · 76 views
BTTN - INFGRAPHIC 04-06-2021 · 70 views
Bài tập cuối kỳ 04-06-2021 · 66 views
btck 04-06-2021 · 50 views
MILK TEA 02-06-2021 · 207 views
Đỗ Thuý Hằng - BTCK 04-06-2021 · 115 views