Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
LD 77.1 (Online)
6 5 7 8765
Landing page_Final

2021-08-19 18:57:37 · 81 views

Final Project

2021-08-19 17:27:14 · 112 views

Landing page with Form

2021-08-17 05:08:57 · 128 views

Mai - BT buổi 5

2021-08-12 10:55:12 · 135 views

hw 5

2021-08-12 19:19:47 · 150 views

BT Ladipage

2021-08-17 21:12:11 · 229 views

hw 4

2021-08-10 19:07:56 · 78 views

BT4

2021-08-10 19:28:35 · 494 views

TEA INFOGRAPHIC

2021-08-10 01:12:57 · 140 views

Mai - BT buổi 4

2021-08-08 22:45:16 · 136 views

infographic

2021-08-06 00:51:31 · 80 views

hw4

2021-08-10 19:13:35 · 94 views

Hoàng Chi - BT3 Infographic

2021-08-05 17:28:51 · 109 views

Mom's Love

2021-08-03 18:59:12 · 631 views

LD_Movie Poster

2021-08-03 19:08:59 · 701 views

Mai - BT buổi 2

2021-08-03 14:11:08 · 830 views

Poster

2021-08-03 18:05:50 · 647 views

hw2

2021-08-03 17:46:26 · 109 views

Hoàng Chi - BT2

2021-08-03 18:53:43 · 983 views

Space Cat

2021-07-29 17:48:02 · 934 views

Mai- BT buổi 1

2021-07-29 14:08:49 · 127 views

BTVN buổi 1

2021-07-29 19:18:14 · 831 views

HW1

2021-07-29 16:42:37 · 141 views

Hoàng Chi -BT1

2021-07-29 18:49:52 · 173 views

test

2021-07-31 22:03:50 · 577 views

Collage art

2021-07-29 06:22:41 · 115 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 0
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập buổi 2 Thiết kế Poster + Brief + Moodboard
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập buổi 3 Thiết kế Infographic
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Infographic Hoàn chỉnh Infographic Hoàn chỉnh
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Topic cuối kì - Hoàn thiện LandingPage bằng FigMa Topic cuối kì - Hoàn thiện LandingPage bằng FigMa
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Topic cuối kì - Hoàn thiện LandingPage bằng FigMa Topic cuối kì - Hoàn thiện LandingPage bằng FigMa