Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 76.15 (Online)
10 2 21 24626
CV

2021-07-21 12:39:08 · 116 views

BÀI TẬP AI CUỐI KHÓA

2021-07-19 14:50:04 · 111 views

BTCK

2021-07-21 09:09:37 · 134 views

Infographic (em gửi muộn chút, hôm qua em bị mất file)

2021-07-22 10:10:05 · 631 views

BTCK

2021-07-20 21:05:24 · 95 views

#songladean

2021-07-21 12:57:16 · 527 views

QR - AI - BTCK...

2021-07-20 16:11:04 · 128 views

bt cuối kì

2021-07-21 14:35:18 · 761 views

bt b6

2021-07-21 16:30:17 · 152 views

Avocado Infographic

2021-07-27 11:51:15 · 94 views

bt6

2021-07-21 22:50:44 · 115 views

Magazine

2021-07-26 20:48:20 · 94 views

BÀI TẬP AI BUỔI 5

2021-07-23 15:23:16 · 614 views

btvn 5

2021-07-24 10:06:36 · 551 views

BTVN Buổi 5

2021-07-20 21:04:35 · 112 views

#ihaveapen #ihaveapineapple

2021-07-21 21:24:19 · 518 views

QR - AI - POSTER...

2021-07-23 15:20:24 · 725 views

btvn buổi 5

2021-07-22 15:28:59 · 753 views

BT5

2021-07-24 18:31:20 · 99 views

Bìa tạp chí

2021-07-24 14:05:19 · 546 views

bt5

2021-07-24 00:02:10 · 147 views

Demo inforgraphic

2021-07-16 23:11:06 · 173 views

INFOGRAPHIC DEMO

2021-07-17 11:37:46 · 157 views

draft BTCK

2021-07-17 13:41:16 · 555 views

Infographic (em gửi muộn 1 chút hôm qua em bị mất file)

2021-07-22 10:08:52 · 597 views

Bài Tập buổi 4

2021-07-17 09:37:39 · 241 views

#idea

2021-07-17 14:13:52 · 567 views

demo inforgraphic

2021-07-18 00:57:01 · 665 views

demo info

2021-07-17 14:11:56 · 75 views

BTVN buổi 4 - Outline inforgraphic

2021-07-21 17:12:47 · 82 views

btvn4

2021-07-17 01:16:52 · 351 views

Sử dụng type tool

2021-07-13 23:25:37 · 120 views

BÀI TẬP AI BUỔI 3

2021-07-12 21:30:57 · 142 views

btgk

2021-07-13 18:29:03 · 98 views

expressive typography

2021-07-14 17:32:53 · 578 views

BTVN buổi 3

2021-07-12 21:23:10 · 113 views

#beyourself

2021-07-13 17:32:50 · 545 views

QR - AI - BTVN 3

2021-07-13 16:35:12 · 228 views

btvn buổi 3

2021-07-13 23:58:51 · 601 views

bt b3

2021-07-14 16:56:23 · 367 views

typography

2021-07-15 15:07:21 · 390 views

btvn3

2021-07-13 21:52:40 · 102 views

Sử dụng pentool

2021-07-05 23:44:40 · 285 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2021-07-10 14:00:29 · 94 views

Ngọc Bích

2021-07-10 13:57:39 · 115 views

sử dụng pentool , pathfinder

2021-07-09 22:35:41 · 597 views

Bài tập buổi 2

2021-07-08 21:43:41 · 97 views

Vui Lên Nào

2021-07-09 23:59:38 · 805 views

btvn buổi 2

2021-07-09 10:08:23 · 917 views

btvn b2

2021-07-10 09:14:08 · 135 views

BTVN B2 flat design

2021-07-10 14:51:24 · 1022 views

bt2

2021-07-10 00:40:39 · 718 views

Sử dụng ellipse

2021-07-07 17:55:59 · 144 views

BAI TAP AI BUOI 1

2021-07-04 22:05:19 · 556 views

BTVN 1 - Ngọc Bích

2021-07-04 15:10:13 · 446 views

sử dụng rectangle tool

2021-07-09 22:39:12 · 625 views

BTVN buổi 1 - Vũ Quang Trường

2021-07-05 09:44:20 · 162 views

ORANGIE

2021-07-05 00:28:18 · 798 views

QR - BTVN 1...

2021-07-07 20:24:18 · 574 views

btvn buổi 1

2021-07-07 11:13:55 · 604 views

BTVN b1

2021-07-06 17:43:14 · 578 views

BTVN buổi 1

2021-07-07 23:38:50 · 535 views

bt1

2021-07-06 00:59:08 · 781 views

Công cụ vẽ hình

2021-07-07 12:39:53 · 135 views

jkdkf

2021-07-04 15:02:36 · 133 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Nhớ nộp bài đúng giờ nha
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Nhớ nộp bài đúng giờ nha