PS 25.4
184 4 117 5354
BVN1- Cắt ghép tùy ý 08-06-2017 · 62 views
CM_Ps_Homework 1 11-06-2017 · 65 views
BTVN Buổi 1 11-06-2017 · 29 views
BTVN buổi 1 _ Avatar 10-06-2017 · 64 views
BTVN B 14-06-2017 · 23 views
Buổi 1_Cắt ghép_ Strong woman 08-06-2017 · 110 views
bài tập buổi 1 09-06-2017 · 31 views
BTVN Buổi 1 09-06-2017 · 63 views
PS - B1 09-06-2017 · 96 views
Tuổi thanh xuân cùng thời gian 09-06-2017 · 72 views
No title 08-06-2017 · 58 views
BTVN buổi 1 09-06-2017 · 19 views
Bài tập về nhà 01 _ Cắt ghép ảnh 09-06-2017 · 51 views
BVN2- LayOut 22-06-2017 · 22 views
CM_Ps_Homework 2 19-06-2017 · 56 views
BTVN B2 17-06-2017 · 45 views
BTVN buổi 2 _ Layout 14-06-2017 · 119 views
BTVN Buổi 2 Layout 13-06-2017 · 102 views
BTVN_buoi2 13-06-2017 · 39 views
BTVN-PS-2 12-06-2017 · 95 views
Tea & cake 14-06-2017 · 82 views
BTVN Buổi 2 11-06-2017 · 95 views
PS - B2 15-06-2017 · 178 views
Fashion with favorite Colors 16-06-2017 · 62 views
BTVN số 2 14-06-2017 · 26 views
BVN3-Text 23-06-2017 · 38 views
CM_Ps_Homework 3 02-07-2017 · 44 views
BTVN B3 30-06-2017 · 35 views
BTVN buổi 3 _ ELLE Magazine cover 16-06-2017 · 105 views
BTVN Buổi 3 PS 15-06-2017 · 36 views
BTVN_PTS_Buoi3 15-06-2017 · 26 views
magazine cover 16-06-2017 · 54 views
BTVN Buổi 3 15-06-2017 · 80 views
PS - B3 16-06-2017 · 210 views
Bìa tạp chí 17-06-2017 · 100 views
Bài tập về nhà 03 16-06-2017 · 13 views
BVN4 -Poster 22-06-2017 · 49 views
CM_Ps_Homework 4 22-06-2017 · 191 views
Bài GK 22-06-2017 · 29 views
BTVN giữa kỳ _ Poster Film 21-06-2017 · 104 views
BTVN Buổi 4 PS 20-06-2017 · 38 views
BTVN_PTS_Buoi4 21-06-2017 · 36 views
MID-COURSE 19-06-2017 · 82 views
POSTER 21-06-2017 · 57 views
BTVN Buổi 4 21-06-2017 · 57 views
PS - B4 17-06-2017 · 182 views
Summer camp 20-06-2017 · 109 views
BTVN đã sửa lại 21-06-2017 · 19 views
BVN5-double exposure 23-06-2017 · 50 views
BTVN B5 24-06-2017 · 27 views
BTVN buổi 5 _ Beauty 24-06-2017 · 72 views
BTVN Buổi 5 22-06-2017 · 48 views
BTVN-PS-5 22-06-2017 · 59 views
Bài tập buổi 5 28-06-2017 · 39 views
BTVN Buổi 5 24-06-2017 · 53 views
PS - B4 17-06-2017 · 182 views
Endless love 26-06-2017 · 46 views
BTVN 23-06-2017 · 49 views
CM_Ps_Homework 5 02-07-2017 · 82 views
CM_Ps_Homework 6 02-07-2017 · 46 views
BTVN 30-06-2017 · 40 views
BTVN Buổi 6 _ Retouch 26-06-2017 · 61 views
BTVN Buổi 6 26-06-2017 · 18 views
BTVN-PS-6 26-06-2017 · 53 views
BTVN Buổi 6 25-06-2017 · 59 views
PS - B1 09-06-2017 · 96 views
Retouch 26-06-2017 · 46 views
Btvn 25-06-2017 · 39 views
[PS 24.4] Phạm Thanh Bình + Vũ Ngọc Hà 02-07-2017 · 46 views
CK 30-06-2017 · 64 views
[PS 25.4] Phạm Thanh Bình + Vũ Ngọc Hà 30-06-2017 · 109 views
PS 25.4] Bùi Công Thành 29-06-2017 · 50 views
[PTS 25.4] Nguyễn Thị Tường Vi 30-06-2017 · 33 views
BTCK-PS 29-06-2017 · 114 views
BTCK | Do Feel - Words can kill 30-06-2017 · 86 views
PS - CK 29-06-2017 · 144 views
[PTS 25.4] NGUYỄN HẰNG NGA 30-06-2017 · 142 views
BTCK 30-06-2017 · 43 views