Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 25.4
184 4 117 5377
[PS 24.4] Phạm Thanh Bình + Vũ Ngọc Hà

2017-07-02 13:04:03 · 46 views

CK

2017-06-30 16:19:04 · 64 views

[PS 25.4] Phạm Thanh Bình + Vũ Ngọc Hà

2017-06-30 19:25:37 · 109 views

PS 25.4] Bùi Công Thành

2017-06-29 17:05:43 · 50 views

[PTS 25.4] Nguyễn Thị Tường Vi

2017-06-30 02:05:24 · 33 views

BTCK-PS

2017-06-29 23:59:35 · 114 views

BTCK | Do Feel - Words can kill

2017-06-30 18:28:36 · 89 views

PS - CK

2017-06-29 03:35:49 · 144 views

[PTS 25.4] NGUYỄN HẰNG NGA

2017-06-30 15:29:22 · 142 views

BTCK

2017-06-30 19:07:07 · 43 views

CM_Ps_Homework 6

2017-07-02 13:59:17 · 46 views

BTVN

2017-06-30 15:49:52 · 40 views

BTVN Buổi 6 _ Retouch

2017-06-26 23:38:15 · 61 views

BTVN Buổi 6

2017-06-26 12:27:58 · 18 views

BTVN-PS-6

2017-06-26 21:05:50 · 53 views

BTVN Buổi 6

2017-06-25 00:35:14 · 62 views

PS - B1

2017-06-09 18:33:44 · 96 views

Retouch

2017-06-26 09:40:24 · 46 views

Btvn

2017-06-25 21:58:16 · 40 views

BVN5-double exposure

2017-06-23 16:16:00 · 50 views

BTVN B5

2017-06-24 17:10:09 · 27 views

BTVN buổi 5 _ Beauty

2017-06-24 10:18:45 · 72 views

BTVN Buổi 5

2017-06-22 15:54:53 · 48 views

BTVN-PS-5

2017-06-22 19:18:21 · 61 views

Bài tập buổi 5

2017-06-28 01:01:14 · 39 views

BTVN Buổi 5

2017-06-24 22:21:29 · 55 views

PS - B4

2017-06-17 17:42:30 · 182 views

Endless love

2017-06-26 01:57:56 · 46 views

BTVN

2017-06-23 18:59:54 · 49 views

CM_Ps_Homework 5

2017-07-02 14:01:21 · 83 views

BVN4 -Poster

2017-06-22 10:49:43 · 49 views

CM_Ps_Homework 4

2017-06-22 03:26:11 · 191 views

Bài GK

2017-06-22 22:53:50 · 30 views

BTVN giữa kỳ _ Poster Film

2017-06-21 13:38:52 · 104 views

BTVN Buổi 4 PS

2017-06-20 13:31:52 · 38 views

BTVN_PTS_Buoi4

2017-06-21 15:13:46 · 36 views

MID-COURSE

2017-06-19 22:22:20 · 83 views

POSTER

2017-06-21 18:10:54 · 57 views

BTVN Buổi 4

2017-06-21 18:38:47 · 58 views

PS - B4

2017-06-17 17:42:30 · 182 views

Summer camp

2017-06-20 07:08:56 · 109 views

BTVN đã sửa lại

2017-06-21 18:11:20 · 19 views

BVN3-Text

2017-06-23 16:13:52 · 38 views

CM_Ps_Homework 3

2017-07-02 13:13:59 · 44 views

BTVN B3

2017-06-30 17:53:39 · 35 views

BTVN buổi 3 _ ELLE Magazine cover

2017-06-16 11:44:29 · 105 views

BTVN Buổi 3 PS

2017-06-15 12:40:38 · 36 views

BTVN_PTS_Buoi3

2017-06-15 22:56:20 · 26 views

magazine cover

2017-06-16 02:16:16 · 54 views

BTVN Buổi 3

2017-06-15 17:23:31 · 81 views

PS - B3

2017-06-16 23:48:45 · 211 views

Bìa tạp chí

2017-06-17 03:08:24 · 100 views

Bài tập về nhà 03

2017-06-16 18:00:39 · 13 views

BVN2- LayOut

2017-06-22 10:47:11 · 22 views

CM_Ps_Homework 2

2017-06-19 00:33:24 · 56 views

BTVN B2

2017-06-17 16:17:55 · 48 views

BTVN buổi 2 _ Layout

2017-06-14 17:42:10 · 119 views

BTVN Buổi 2 Layout

2017-06-13 01:42:21 · 103 views

BTVN_buoi2

2017-06-13 22:03:29 · 39 views

BTVN-PS-2

2017-06-12 22:27:19 · 95 views

Tea & cake

2017-06-14 03:30:11 · 82 views

BTVN Buổi 2

2017-06-11 19:41:21 · 95 views

PS - B2

2017-06-15 13:39:12 · 178 views

Fashion with favorite Colors

2017-06-16 04:06:31 · 62 views

BTVN số 2

2017-06-14 18:20:18 · 26 views

BVN1- Cắt ghép tùy ý

2017-06-08 23:46:00 · 62 views

CM_Ps_Homework 1

2017-06-11 21:58:56 · 65 views

BTVN Buổi 1

2017-06-11 13:15:48 · 29 views

BTVN buổi 1 _ Avatar

2017-06-10 22:21:29 · 64 views

BTVN B

2017-06-14 19:06:32 · 23 views

Buổi 1_Cắt ghép_ Strong woman

2017-06-08 02:37:42 · 110 views

bài tập buổi 1

2017-06-09 18:23:34 · 31 views

BTVN Buổi 1

2017-06-09 19:19:46 · 65 views

PS - B1

2017-06-09 18:33:44 · 96 views

Tuổi thanh xuân cùng thời gian

2017-06-09 12:12:15 · 72 views

No title

2017-06-08 23:04:54 · 58 views

BTVN buổi 1

2017-06-09 15:01:02 · 19 views

Bài tập về nhà 01 _ Cắt ghép ảnh

2017-06-09 16:05:06 · 51 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Cắt ghép theo chủ đề tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế 3-5 tấm layout theo một chủ đề tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế một tờ bìa báo
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ ĐỀ BÀI: Thiết kế một poster sự kiện
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Thiết kế một tấm double exposure.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỀ BÀI: Retouch một tấm ảnh bất kì. Đăng kèm cả before và after.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KHÓA ĐỀ BÀI: Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông