Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 85.3 (Online) (Hà Nội)
0 6 21 1409
ấn phẩm truyền thông

2022-03-10 11:06:28 · 9 views

BTCK

2022-03-10 12:58:38 · 11 views

BTCK

2022-03-10 13:18:18 · 53 views

BTCK

2022-03-10 18:08:37 · 46 views

BTVN

2022-03-10 17:55:06 · 3 views

Bài tập cuối kỳ

2022-03-10 17:57:22 · 7 views

BTVN

2022-03-10 18:07:17 · 3 views

Truong Le Quynh Huong

2022-03-10 18:40:40 · 4 views

Night party poster

2022-03-10 18:48:03 · 9 views

BTCK

2022-03-10 18:48:10 · 2 views

BTCK

2022-03-10 18:54:24 · 3 views

Sun Wheel Hạ Long

2022-03-10 18:56:36 · 9 views

btck

2022-03-10 19:04:50 · 5 views

Poster for club

2022-03-10 19:07:53 · 17 views

Bài tập cuối kì

2022-03-22 11:00:13 · 3 views

BTVN 5

2022-03-02 19:18:22 · 5 views

BTVN BUỔI 5

2022-03-02 22:25:41 · 2 views

imagine

2022-03-02 22:59:54 · 7 views

BTVN 5

2022-03-02 23:31:13 · 6 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-03-03 09:12:36 · 6 views

BTVNB5

2022-03-03 11:42:21 · 42 views

BTVN5

2022-03-03 16:41:33 · 45 views

btvn 5

2022-03-03 17:36:48 · 3 views

BT Buổi 5

2022-03-03 17:51:05 · 5 views

Ảnh before - after

2022-03-04 08:52:01 · 14 views

Mỹ Hạnh

2022-03-08 10:28:58 · 1 views

Truong Le Quynh Huong

2022-03-08 13:11:36 · 2 views

bài tập

2022-03-22 11:01:50 · 1 views

Mỹ Hạnh

2022-02-25 20:01:02 · 3 views

3 layers

2022-02-27 19:59:55 · 24 views

BTVN 4

2022-02-27 20:02:02 · 19 views

BTVN B4

2022-02-28 21:35:59 · 97 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-02-28 22:14:37 · 19 views

BTVN 4

2022-02-28 23:32:25 · 4 views

layout

2022-02-28 23:41:01 · 5 views

BTVN BUỔI 4

2022-03-01 07:00:25 · 4 views

BTVN4

2022-03-01 16:16:48 · 3 views

BTVN 4

2022-03-01 16:59:14 · 10 views

BTVN4

2022-03-01 16:59:59 · 233 views

BTVN

2022-03-25 11:36:46 · 5 views

BTVN3

2022-02-24 15:07:14 · 41 views

BTVN 3

2022-02-24 15:48:36 · 4 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-02-24 17:23:35 · 37 views

.

2022-02-24 17:37:47 · 3 views

BTVN

2022-02-24 17:40:38 · 19 views

Ep 3

2022-02-24 17:41:41 · 7 views

Mỹ Hạnh

2022-02-24 17:44:29 · 2 views

collage art

2022-02-24 18:21:04 · 4 views

BT Buổi 3

2022-02-24 18:46:45 · 5 views

BTVN BUỔI 3

2022-02-24 19:25:30 · 3 views

BTVN3

2022-02-25 13:24:18 · 1 views

ps 2

2022-02-20 09:50:03 · 11 views

Z

2022-02-20 15:31:30 · 5 views

BTVN B2

2022-02-20 21:44:58 · 35 views

BTVN 2

2022-02-21 12:09:44 · 1 views

BTVN 2

2022-02-21 12:12:14 · 2 views

Fashion magazine

2022-02-21 21:12:06 · 15 views

BTVN 2

2022-02-21 21:34:38 · 16 views

Cover _ Mỹ Hạnh

2022-02-21 21:54:10 · 1 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-02-21 21:55:46 · 5 views

BTVN - BUỔI 2

2022-02-21 22:56:14 · 1 views

THƯƠNG

2022-02-22 11:26:09 · 8 views

BTVN2

2022-02-24 19:33:19 · 279 views

BTVN 2

2022-02-22 15:12:09 · 3 views

BTVN 2

2022-02-22 16:36:02 · 6 views

HW2 - Thái An

2022-02-22 17:31:17 · 3 views

BT Buổi 2

2022-02-22 18:28:25 · 5 views

BTVN 2

2022-02-22 18:40:52 · 7 views

BTVN Buổi 2

2022-03-08 12:51:09 · 2 views

BTVN

2022-03-25 10:41:54 · 2 views

Bài tập 1

2022-02-16 15:38:27 · 3 views

Bài Tập 1

2022-02-16 19:05:52 · 10 views

lee kwang soo

2022-02-16 20:38:18 · 2 views

Bài tập 1

2022-02-16 21:19:44 · 3 views

ps lesson 1

2022-02-16 23:27:50 · 7 views

BT PS Buổi 1

2022-02-17 00:48:05 · 9 views

BTVN1

2022-02-17 09:09:39 · 4 views

BTVN1

2022-02-17 11:03:46 · 14 views

BTVNB1

2022-02-17 14:26:59 · 32 views

BTVN 1

2022-02-17 14:50:59 · 11 views

Trần Thị Diệp

2022-02-17 14:52:58 · 1 views

Bài tập 1

2022-02-17 16:31:32 · 7 views

A Girl

2022-02-17 16:39:41 · 2 views

HW1 - Thái An

2022-02-17 17:29:14 · 1 views

btvn 1

2022-02-17 17:31:28 · 1 views

buổi 1- cắt ghép ảnh

2022-02-17 17:35:38 · 2 views

Táo quân

2022-02-17 18:37:35 · 3 views

Mỹ Hạnh

2022-02-17 19:03:02 · 4 views

bai tap

2022-02-17 19:14:32 · 1 views

Mỹ Hạnh _ xem link đính kèm ah

2022-02-17 19:15:39 · 3 views

BTVN b1

2022-02-18 16:38:22 · 1 views

BTVN Buổi 1

2022-02-20 20:46:11 · 5 views

BTVN

2022-03-25 10:13:01 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 cắt ghép ảnh với công cụ buổi 1
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Thiết kế bìa tạp chí
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Thiết kế bộ Layout
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Chỉnh sửa hình ảnh
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN CUỐI KỲ BÀI TỐT NGHIỆP