Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 87.9 (Offline)
0 4 6 933
BTCK

2022-05-05 17:27:12 · 20 views

Ly 1
0
Bài cuối kì

2022-05-06 16:46:55 · 29 views

BTCK - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

2022-05-06 17:41:51 · 70 views

BTCK

2022-05-06 19:20:59 · 15 views

Movie Launching

2022-05-06 20:00:22 · 11 views

Vincent Van Gogh

2022-05-06 20:09:47 · 19 views

Healing Crystal

2022-05-07 23:59:40 · 4 views

8.

2022-05-08 13:47:12 · 14 views

Poster Concert

2022-05-03 21:13:26 · 35 views

BTVN buổi 6 - Thành Đạt - "Đời là chi?" exhibition

2022-05-03 22:30:03 · 29 views

Flea Market

2022-05-03 22:49:52 · 40 views

Movie Poster

2022-05-04 18:07:58 · 11 views

Healing Crystals

2022-05-04 19:13:33 · 8 views

Galaxy

2022-04-28 14:07:37 · 14 views

Cuộc sống trên trạm không gian

2022-04-29 01:14:00 · 11 views

Paddling

2022-04-29 15:04:55 · 9 views

Chỉnh sửa ảnh

2022-04-29 18:07:03 · 11 views

HW5

2022-04-29 19:00:31 · 12 views

BTVN buổi 5 - Thành Đạt

2022-04-29 19:18:23 · 11 views

Đào Nương Sơn Cước

2022-04-25 11:49:20 · 35 views

Bài giữa kỳ - Thành Đạt

2022-04-26 16:31:58 · 40 views

BTGK

2022-04-26 22:50:32 · 79 views

Coffee Life

2022-04-27 18:27:45 · 19 views

1 NGÀY Ở PHÚ QUÝ

2022-04-27 18:57:02 · 20 views

Healing crystals

2022-04-27 19:07:28 · 11 views

Bài 4

2022-05-01 22:48:07 · 24 views

Kendall Jenner

2022-04-21 12:38:39 · 6 views

Ly 0
0
Nguyễn Thùy Linh

2022-04-21 14:59:26 · 2 views

BTVN buổi 3 - Thành Đạt

2022-04-22 00:36:13 · 7 views

Galaxy in the notebook

2022-04-22 00:56:44 · 14 views

Sunflower girl

2022-04-22 13:31:26 · 16 views

OUR END

2022-04-22 18:20:31 · 2 views

Collage Art

2022-04-22 18:33:58 · 8 views

Nguyễn Hồng Giang

2022-04-22 19:16:30 · 1 views

BTVN B2

2022-04-18 15:55:18 · 12 views

BTVN Nguyễn Thùy Linh

2022-04-18 16:18:48 · 4 views

HW2 - Flux Magazine

2022-04-18 21:37:18 · 11 views

HW2 - ELLE Magazine

2022-04-19 00:46:10 · 81 views

BTVN 2

2022-04-19 22:27:06 · 3 views

Red World

2022-04-20 00:04:48 · 3 views

homework session 2

2022-04-20 14:30:39 · 19 views

Magazine Cover

2022-04-20 15:04:25 · 8 views

Gigi Hadid

2022-04-20 18:37:21 · 1 views

Ngọc Trinh on Elle

2022-04-20 18:41:29 · 7 views

Ly 0
0
BTVN buổi 2 - Thành Đạt

2022-04-21 22:38:03 · 12 views

BTVN B1

2022-04-14 15:03:31 · 7 views

BTVN1

2022-04-14 17:47:11 · 14 views

Ly 0
0
Memory

2022-04-14 23:52:40 · 4 views

Which star I wanna be today? hmm...

2022-04-15 00:11:24 · 19 views

Photoshop - Bài tập về nhà buổi 1

2022-04-15 15:09:09 · 8 views

Cay lắm zồi

2022-04-15 15:30:16 · 3 views

a

2022-04-15 16:59:54 · 7 views

Nguyễn Hồng Giang

2022-04-15 18:59:59 · 1 views

BTVN B1

2022-04-15 19:04:42 · 4 views

BTVN B1

2022-04-17 11:58:07 · 13 views

BTVN buổi 1 - Thành Đạt

2022-04-21 22:35:55 · 12 views

BTVN 1

2022-07-09 11:02:37 · 23 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 1 Cắt ghép cơ bản
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 2 Bìa tạp chí
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 6 Thiết kế poster
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KÌ Bộ ấn phẩm truyền thông