Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
0 0 0 303
Bài tập cuối kỳ - Premiere

2022-06-04 20:01:41 · 22 views

Bài tập cuối kỳ

2022-06-05 12:52:58 · 16 views

bài tập giữa kỳ

2022-05-28 21:53:21 · 15 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-06-01 21:39:18 · 8 views

KỊCH BẢN PHIM NGẮN

2022-06-01 22:43:58 · 12 views

Bài tập giữa kỳ

2022-06-03 02:13:51 · 8 views

bai giua ky

2022-06-05 14:38:43 · 6 views

BTVN BUỔI 2

2022-05-15 13:56:50 · 20 views

bài tập về nhà buổi 2

2022-05-16 08:16:54 · 16 views

Văn Triều Dương - Buổi 2 - Premiere 88.3

2022-05-17 09:54:52 · 14 views

Nguyễn Ngọc Tiến-Homework02-Pr883

2022-05-18 16:14:50 · 9 views

Homework 02 - Pr 88.3

2022-05-20 17:51:46 · 4 views

Nguyễn Thùy Dương BTVN Buổi 2 lớp PR 88.3

2022-05-20 21:36:10 · 3 views

BTVN buổi 2 - Vũ Kim Thy

2022-05-21 01:08:22 · 4 views

BTVN buổi 2

2022-05-21 02:33:01 · 5 views

BTNV Buổi 2 - Phạm Thùy Phương

2022-05-21 05:29:30 · 1 views

https://youtu.be/KzIzr7CGURc

2022-05-21 08:59:48 · 8 views

Nguyen Vu Quynh Nhu - BT2

2022-05-21 09:00:01 · 3 views

nguyễn khánh ly

2022-05-14 22:01:51 · 29 views

Homework 01 - Pr 88.3

2022-05-20 12:23:11 · 11 views

Nguyễn Ngọc Tiến-buổi 01-pr883 colorme

2022-05-14 22:24:52 · 12 views

Bài tập buổi 1 - Nguyễn Vũ Quỳnh Như

2022-05-14 23:05:37 · 30 views

Văn Triều Dương - Buổi 1 - Premiere 88.3

2022-05-15 08:03:49 · 13 views

homework lesson 1

2022-05-15 22:13:43 · 10 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-05-16 00:05:20 · 4 views

BTVN buổi 1 - Vũ Kim Thy

2022-05-19 13:30:22 · 9 views

BTVN BUỔI 1

2022-05-20 11:34:50 · 5 views

BTVN BUỔI 1

2022-05-20 23:08:45 · 5 views

Phạm Thùy Phương

2022-05-21 04:17:28 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Hoàn thành cuộc hội thoại
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Giữa kỳ Thực hành viết kịch bản
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN cuối kỳ Hoàn thiện video