Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 88.1 (Online)
0 0 12 461
BTCK

2022-06-02 16:48:05 · 42 views

Phương Cao

2022-06-02 17:36:53 · 16 views

BTCM

2022-06-02 20:01:52 · 25 views

Magazine

2022-06-08 23:39:47 · 26 views

BTVN6

2022-05-30 19:39:40 · 33 views

btvn6

2022-05-31 19:17:08 · 20 views

Phương Cao

2022-06-02 17:42:29 · 5 views

btck

2022-05-26 16:58:26 · 34 views

btvnb5

2022-05-30 22:58:55 · 9 views

Phương Cao

2022-06-02 17:40:07 · 3 views

Ảnh bìa

2022-06-08 21:48:23 · 11 views

btvbb4

2022-05-24 16:45:26 · 16 views

BT buổi 4

2022-05-24 18:57:40 · 9 views

BTVN 4

2022-05-24 18:58:00 · 21 views

btvnb4

2022-05-30 17:19:28 · 8 views

Add image

2022-06-08 00:03:08 · 18 views

BTVN3

2022-05-19 15:12:51 · 29 views

btvn3

2022-05-24 10:03:55 · 26 views

BT buổi 2

2022-05-24 14:56:57 · 4 views

BTVN B3

2022-05-30 00:46:55 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-05-12 16:02:17 · 46 views

bai tap buoi 1

2022-05-12 18:59:38 · 17 views

BT buổi 1

2022-05-24 14:51:00 · 11 views

btvn b1

2022-05-27 12:19:07 · 8 views

Create Layout

2022-06-07 23:57:23 · 15 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 Thiết kế tối thiểu 5 trang đôi trang tạp chí theo mẫu mà mọi người tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Thiết kế 4 trang có sử dụng lưới
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Chọn 1 màu thuần sắc, thiết kế 2 trang chỉ sử dụng các sắc độ (tint, tone, shade) của màu thuần sắc đó
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Thiết kế bìa trước và sau cho BTCM
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCM Thiết kế một ấn phẩm dàn trang: catalouge, magazine, portfolio, biography, album, ...