Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 88.71 SG
1 0 23 1103
Tháng năm rực rỡ

2022-06-06 15:40:25 · 43 views

QUEEN OF MOONLIGHT

2022-06-08 17:25:34 · 42 views

PROOF of Jung Kook

2022-06-10 04:45:06 · 16 views

Bài tập cuối kỳ

2022-06-10 15:01:30 · 22 views

Một Đêm Lam

2022-06-10 17:19:59 · 39 views

GONE GIRL

2022-06-10 19:02:03 · 32 views

BT CUỐI KỲ

2022-06-10 19:19:24 · 23 views

Poster "Tháng năm rực rỡ"

2022-05-30 19:49:31 · 39 views

Một Đêm Lam

2022-05-31 00:28:24 · 64 views

VOGUE Kim Ji Soo & Dior

2022-05-31 16:55:41 · 49 views

d r e a m y

2022-06-09 23:49:00 · 13 views

BTGK

2022-06-10 03:01:25 · 14 views

GONE GIRL

2022-06-10 17:23:58 · 13 views

TITANIC POSTER

2022-06-10 17:34:40 · 12 views

What is dream?

2022-05-18 19:03:48 · 33 views

I am what I am

2022-05-18 13:55:35 · 43 views

BTVN2

2022-05-18 19:10:37 · 13 views

Outdoor Collection

2022-05-18 19:11:05 · 13 views

GQ Men Fashion Magazine

2022-05-20 18:19:22 · 33 views

Exceed In Dreaming

2022-05-20 18:45:54 · 20 views

Bài về nhà buổi 2 PS

2022-05-21 01:49:25 · 23 views

PTS BAI2

2022-05-24 17:13:57 · 48 views

BTVN2

2022-06-10 17:33:46 · 12 views

BÀI TẬP 2

2022-06-11 00:13:02 · 8 views

1Q84

2022-05-12 11:59:56 · 70 views

/Breik/

2022-05-13 00:30:14 · 59 views

Cô gái của tôi

2022-05-13 01:02:56 · 42 views

I Envy You

2022-05-13 01:48:54 · 43 views

Bai tap ve nha 1

2022-05-13 13:51:21 · 24 views

Celine Dion

2022-05-13 14:22:09 · 33 views

Winter Bear

2022-05-13 16:46:34 · 27 views

COSMIC SEA

2022-05-15 19:02:52 · 50 views

BTVN1

2022-05-16 21:12:29 · 31 views

BÀI TẬP BUỔI 1 - PS

2022-05-18 02:35:22 · 35 views

BTVN1

2022-05-27 13:02:47 · 16 views

BTVN1

2022-06-10 02:57:59 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 02 Thiết kế slide ảnh
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BT GIỮA KỲ Làm poster A4, Chủ đề tự do
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BT cuối kỳ Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông