Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
7 0 0 250
bai tap cuoi ky

2022-06-30 18:13:44 · 18 views

BTCK

2022-06-30 19:45:35 · 11 views

BTCK

2022-07-08 09:59:50 · 16 views

BTGK After Effect

2022-06-19 15:14:34 · 23 views

BT giua ky

2022-06-20 21:33:41 · 5 views

bai tap giua ki

2022-06-23 17:36:02 · 7 views

BTGK

2022-09-04 10:00:23 · 1 views

btvn

2022-06-16 17:31:01 · 7 views

BTNV buổi 3

2022-06-17 23:27:32 · 10 views

Homewwork03

2022-06-20 21:27:50 · 2 views

BTVN3

2022-09-04 09:59:16 · 3 views

homework

2022-06-10 21:54:01 · 24 views

homework

2022-06-10 21:55:06 · 17 views

btvn b2

2022-06-14 18:01:05 · 11 views

ISOMETRIC CITY

2022-06-15 22:19:57 · 8 views

BTVN buổi 2

2022-06-15 22:42:18 · 23 views

BTVN2

2022-09-04 09:57:33 · 4 views

BTVN Buổi 1

2022-06-10 12:27:52 · 18 views

homework1

2022-06-10 21:52:30 · 6 views

BTVN buoi 1

2022-06-12 22:17:53 · 15 views

btvn b1

2022-06-14 02:27:08 · 9 views

AROUND THE WORLD

2022-06-14 18:27:37 · 5 views

Buổi 1

2022-06-16 10:42:52 · 4 views

BTVN1

2022-09-04 09:54:35 · 3 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Animation hành tinh
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Xử lý File Ai sau đó làm chuyển động cho file Ai đó
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Giữa Kỳ Làm animation theo mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn