Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 89.4 (Offline)
11 0 1 317
BTCK - LAM

2022-07-09 12:26:53 · 13 views

BUOI 4 - BT GIUA KY

2022-06-18 22:02:55 · 20 views

bai jua ki

2022-06-22 19:34:42 · 5 views

BTGK

2022-06-22 19:43:35 · 4 views

BTVN B4 - AE 89.4

2022-06-24 03:24:34 · 11 views

BTGK

2022-06-24 16:39:29 · 10 views

bai giua ki nop muon

2022-06-28 22:23:23 · 6 views

BAI BUOI 3

2022-06-17 06:23:40 · 13 views

BTVN3

2022-06-17 14:23:39 · 17 views

BUOI 3 - LAM

2022-06-18 15:12:39 · 9 views

BTVN B3 - AE 89.4

2022-06-22 17:16:49 · 6 views

BTVN buổi 3

2022-06-22 17:24:27 · 7 views

AE | Session 2 HW

2022-06-12 00:33:52 · 23 views

BUOI 2

2022-06-13 20:35:23 · 13 views

BTVN Buổi 2

2022-06-15 11:27:16 · 10 views

Buổi 2

2022-06-15 16:26:04 · 8 views

AE

2022-06-15 19:05:47 · 9 views

BUOI 2 - LAM

2022-06-15 19:09:53 · 3 views

BTVN2

2022-06-15 23:14:17 · 3 views

AE 89.4 (Offline) - BTVN B1

2022-06-09 10:35:16 · 23 views

Buổi 1 BTVN

2022-06-09 22:05:50 · 20 views

BUỔI 1 - LÝ THANH LAM

2022-06-09 22:19:34 · 19 views

em nộp bài tập buổi 1 ạ

2022-06-10 00:13:13 · 11 views

bai1

2022-06-10 00:26:52 · 8 views

Session 1 | Planet

2022-06-10 19:07:23 · 21 views

BTVNB1

2022-06-10 19:31:11 · 4 views

BTVN Buổi 1

2022-06-12 23:59:36 · 15 views

buoi 1

2022-06-15 19:09:58 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Sử dụng Freepik để tải thiết kế có sẵn về làm Animation và âm thanh
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Xử lý File Ai sau đó làm chuyển động cho file Ai đó
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Giữa Kỳ Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đó