Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 89.4 (Offline)
1 2 2 585
Nguyễn Anh Đạt - Bài tập cuối kỳ

2022-07-01 17:56:52 · 61 views

BTCK

2022-07-01 18:56:10 · 8 views

Quang Ninh Trip 2022

2022-07-03 21:42:14 · 9 views

BTCK

2022-07-11 21:46:07 · 7 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-06-29 15:17:46 · 27 views

Nguyễn Anh Đạt - Bài tập giữa kỳ

2022-06-29 17:09:57 · 41 views

BTGK pr

2022-06-29 18:08:28 · 21 views

BTGK - Chuyển cảnh

2022-06-29 19:11:14 · 10 views

Trần Đức Khánh - BTVN Giữa Kỳ - PR 89.4

2022-07-01 18:55:18 · 46 views

Tran Duc Khanh - BTVN Buoi 2 - Premiere 89.4

2022-06-12 02:01:45 · 27 views

https://youtu.be/_sVr0U4VOlQ

2022-06-12 18:56:14 · 36 views

BTVN PREMIERE 2

2022-06-14 10:49:24 · 8 views

BTVN B2

2022-06-14 14:34:47 · 8 views

Phạm Minh Đức PR 89.4 BT Buổi 2

2022-06-14 22:02:20 · 9 views

hw b2

2022-06-15 00:27:59 · 5 views

https://www.youtube.com/watch?v=pM781qioWIQ&t=1s

2022-06-15 08:23:04 · 21 views

Nguyễn Anh Đạt - Bài tập buổi 2

2022-06-15 12:45:18 · 3 views

Bài tập buổi 2: Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage

2022-06-15 15:55:23 · 2 views

BTVN buổi 2

2022-06-15 17:04:12 · 2 views

Bài tập buổi 2 - Lộc Nguyễn

2022-06-15 17:18:28 · 2 views

Bài tập buổi 2 - Nguyễn Ngọc Trâm

2022-06-15 17:28:26 · 1 views

DangTranNamGiang_BTVNbuoi2_PR89.4

2022-06-15 18:51:03 · 3 views

BTVN

2022-07-01 14:24:04 · 5 views

BTVN Buổi 1

2022-06-09 18:33:08 · 26 views

Phạm Minh Đức PR 89.4 BT Buổi 1

2022-06-09 21:54:33 · 33 views

bài tập

2022-06-09 22:16:15 · 23 views

Dang Tran Nam Giang - BTVN buoi 1 - Premiere 89.4

2022-06-09 22:27:14 · 19 views

Wonderful Land

2022-06-10 00:05:46 · 18 views

BTVN B1

2022-06-10 02:13:59 · 19 views

Bài tập Buổi 1: Hoàn thiện video từ footage.

2022-06-10 11:42:03 · 13 views

Nguyễn Ngọc Trâm - BTVN Buổi 1 - Premiere 89.4

2022-06-10 13:52:35 · 18 views

Bài tập về nhà buổi 1 - Nguyễn Ngọc Linh

2022-06-10 14:28:10 · 14 views

hw

2022-06-10 15:32:38 · 3 views

Bai tap buoi 1 - Nguyen Xuan Loc

2022-06-09 23:23:58 · 14 views

Nguyễn Thị Nga - BTVN B1 - Premiere 89.4

2022-06-10 16:26:00 · 7 views

Nguyễn Anh Đạt - Bài tập buổi 1

2022-06-10 17:56:02 · 13 views

BTVN

2022-07-01 14:18:55 · 3 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Hoàn thiện video từ footage đã có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage đã có sẵn
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Giữa kỳ Xây dựng một kịch bản theo hướng dẫn
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Cuối Kỳ Tự sản xuất một video hoàn chỉnh