Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 90.2 (Online) (Hà Nội)
6 7 54 2336
Bài tập cuối khóa

2022-07-27 23:39:39 · 43 views

BTVN CUỐI KÌ: Lost in wonderland

2022-07-28 15:03:00 · 66 views

Ấn phẩm truyền thông - Run For The Health

2022-07-28 18:45:01 · 31 views

Bài tập cuối kỳ

2022-07-28 18:47:52 · 24 views

BÀI CUỐI KÌ

2022-07-28 18:57:42 · 15 views

Tuần lễ sách manga FAHASA 2022

2022-07-28 19:02:15 · 7 views

Bài tập cuối kỳ

2022-07-30 00:40:49 · 26 views

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

2022-07-30 17:49:06 · 17 views

BTVN Buổi 5 - Green fairy

2022-07-20 00:44:21 · 63 views

BTVN buổi 5

2022-07-20 21:15:05 · 28 views

RETOUCH

2022-07-21 10:43:12 · 40 views

Before - After

2022-07-21 14:24:39 · 23 views

BTVN buổi 5

2022-07-21 14:37:23 · 16 views

BTVN 5

2022-07-21 15:57:22 · 9 views

BTVN 5 BEFORE & AFTER

2022-07-21 17:54:24 · 13 views

BTVN BUOI 5

2022-07-21 18:22:47 · 13 views

My sister ❤

2022-07-21 19:00:42 · 18 views

BTVN buổi 5

2022-07-30 02:02:04 · 6 views

BTVN buoi 4

2022-07-18 18:25:22 · 65 views

BTVN BUỔI 4: Spirited away (Vùng đất linh hồn)

2022-07-19 17:13:56 · 110 views

SLIDE

2022-07-19 19:00:09 · 22 views

LAYOUT DESIGN - TAROT

2022-07-19 19:01:38 · 30 views

Layout

2022-07-20 23:23:04 · 20 views

LAYOUT

2022-07-25 17:20:17 · 23 views

BTVN buổi 4

2022-07-26 22:19:42 · 33 views

BTVN buổi 3- Collage art

2022-07-14 01:40:48 · 60 views

btvn buổi 3

2022-07-14 09:20:39 · 26 views

BTVN buổi 3

2022-07-14 10:05:53 · 82 views

BTVN BUOI 3

2022-07-14 15:43:31 · 32 views

COLLAGE

2022-07-14 17:24:47 · 126 views

HUONG - BTVN 3

2022-07-14 17:30:56 · 67 views

Collage Art - Make Dream Come True

2022-07-14 18:25:49 · 89 views

In the eye of love

2022-07-14 19:04:07 · 42 views

BTVN Buổi 3 - New world

2022-07-18 16:51:26 · 61 views

BTVN buổi 3

2022-07-26 22:30:23 · 33 views

BTVN BUỔI 2: TRAVELLER MAGAZINE

2022-07-10 17:08:39 · 152 views

HUONG-BTVN2-PTS

2022-07-11 13:30:06 · 51 views

Magazine

2022-07-11 13:32:03 · 52 views

BTVN buổi 2- Dance

2022-07-12 02:36:12 · 46 views

Traveller Viet Nam

2022-07-12 11:36:42 · 28 views

GQ Magazine with my little cutie pie Timothee

2022-07-12 13:14:54 · 81 views

BTVN BUOI 2

2022-07-12 17:19:57 · 40 views

OLIVIA RODRIGO - MUSIC MAGAZINE

2022-07-12 18:19:39 · 28 views

BTVN 2 - Hoàng Hồng Hà

2022-07-12 19:03:33 · 17 views

BTVN 2

2022-07-21 16:04:14 · 8 views

BTVN buổi 2

2022-07-26 22:32:04 · 5 views

Bài tập buổi 1

2022-07-06 15:07:34 · 65 views

BTVN BUỐI 1: WOMEE

2022-07-06 23:43:40 · 91 views

Bài tập về nhà buổi 1- Stranger things

2022-07-07 02:09:29 · 42 views

HUONG- BTVN BUỔI 1

2022-07-07 10:26:14 · 40 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-07-07 11:40:57 · 41 views

BTVN 1 - PTS 90.2

2022-07-07 16:02:44 · 25 views

BTVN BUOI 1

2022-07-07 16:05:25 · 23 views

SUMMER TRAUMA

2022-07-07 16:45:20 · 67 views

BTVN buổi 1

2022-07-07 16:55:12 · 18 views

BTVN Buổi 1

2022-07-07 16:55:48 · 30 views

BTVN buổi 1

2022-07-26 22:33:07 · 7 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Thiết kế bìa tạp chí
Hệ số 2
Không bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Thiết kế bộ Layout
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Chỉnh sửa hình ảnh
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN CUỐI KỲ BÀI TỐT NGHIỆP