Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 90.4 (Offline)
6 0 2 417
Lương Minh - BTCK - Ae 90.4

2022-08-07 17:31:22 · 17 views

BTGK

2022-07-19 22:02:39 · 20 views

BTGK

2022-07-20 18:28:31 · 13 views

BTVN B4

2022-07-20 18:50:56 · 12 views

BT Buổi 3 và BTGK

2022-07-27 08:52:39 · 5 views

btgk

2022-07-27 19:46:39 · 3 views

bvn3

2022-07-15 00:04:50 · 25 views

btvn b3

2022-07-15 12:24:34 · 15 views

Bài 3

2022-07-15 17:21:30 · 20 views

BTVN B3

2022-07-15 17:52:00 · 15 views

ĐÀO ĐỨC TÍN BTVN3

2022-07-15 19:06:27 · 23 views

BTVN buổi 2

2022-07-12 21:41:59 · 30 views

btvn2

2022-07-12 22:51:30 · 18 views

BTVN Buổi 2

2022-07-13 02:15:23 · 19 views

btvn b2

2022-07-13 09:38:28 · 8 views

bài tập b2

2022-07-13 12:54:09 · 15 views

BTVN B2

2022-07-13 16:34:10 · 11 views

BT buoi 2

2022-07-13 18:32:06 · 6 views

BTVN buổi 2

2022-07-13 19:15:56 · 18 views

Bài Tập Buổi 2

2022-07-13 23:05:58 · 2 views

ĐÀO ĐỨC TÍN BTVN 2

2022-07-14 21:19:36 · 12 views

Bài Tập buổi 1

2022-07-10 20:05:03 · 20 views

btvn b1

2022-07-11 12:36:13 · 18 views

BTVN buổi 1

2022-07-11 23:00:01 · 12 views

hw

2022-07-11 23:12:30 · 11 views

Bài tập Ae buổi 1

2022-07-12 13:29:26 · 9 views

Bài tập buổi 1

2022-07-12 22:48:18 · 14 views

BTVN B1

2022-07-13 16:31:14 · 9 views

Đào Đức Tín BTVN1

2022-07-13 16:54:54 · 10 views

Bt1

2022-07-13 17:16:03 · 7 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 1 Hoàn thành video motion
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 2 Tạo một video Motion Graphic từ một File Ai trên Freepik
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 3 Tạo chuyển động các đối tượng hình khối
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP GIỮA KHÓA Hoàn thành video tạo chuyển động cho chữ
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KHÓA Video motion graphic tổi thiểu 45s