Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 90.1 (Online) (Hà Nội)
35 0 10 701
Spiderman: No Way Home Trailer

2022-07-29 00:27:02 · 41 views

NGUYỄN THÚY HIỀN - BT CUỐI KÌ - PREMIRE 90.4

2022-07-29 17:46:57 · 23 views

bài tập cuối kì

2022-07-29 19:42:28 · 15 views

BTVK cuối kỳ Nguyễn Tuấn Anh

2022-07-31 15:37:30 · 7 views

Bài cuối kì

2022-08-05 17:42:57 · 6 views

Nguyễn Phương Mai - BTVN Buổi 5 - Premiere 90.4

2022-07-22 12:32:51 · 16 views

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - PR 90.1

2022-07-22 17:10:01 · 36 views

BTGK

2022-07-22 17:54:01 · 10 views

Bài giữa kì

2022-07-25 21:31:05 · 25 views

NGUYỄN THÚY HIỀN - BTVN Buoi 5 - PR 90.1

2022-07-25 22:14:37 · 17 views

gk PR

2022-07-27 11:45:52 · 8 views

BTGK

2022-07-27 17:46:54 · 5 views

bài tập 5 giữa kì

2022-07-27 18:50:57 · 5 views

BVN GK

2022-07-28 09:12:10 · 1 views

BTVN_ GIỮA KỲ_NGUYỄN TUẤN ANH

2022-07-29 23:07:54 · 12 views

NGUYỄN THÚY HIỀN - BTVN B2- Premier 90.4

2022-07-12 22:56:32 · 33 views

bài tập buổi 2

2022-07-12 19:09:31 · 24 views

BTVN2

2022-07-13 14:21:16 · 6 views

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - Premiere 90.1

2022-07-13 15:42:31 · 36 views

btvn buổi 2

2022-07-13 17:02:32 · 17 views

BTVN B2

2022-07-13 18:49:13 · 17 views

BVN 02

2022-07-13 20:56:45 · 7 views

Buổi 2

2022-07-14 15:14:49 · 13 views

Nguyễn Phương Mai - BTVN Buổi 2 - Premiere 90.4

2022-07-14 15:44:19 · 10 views

BTVN 2

2022-07-15 17:18:48 · 3 views

Hà Anh

2022-07-15 18:13:15 · 5 views

BTVN BUỔI 2_ NGUYỄN TUẤN ANH

2022-07-20 21:25:21 · 7 views

BTVN buổi 2

2022-08-06 23:42:18 · 4 views

NGUYỄN THÚY HIỀN - BTVN B1- Premier 90.4

2022-07-12 22:50:13 · 32 views

BTVN buổi 1

2022-07-06 21:21:02 · 39 views

Hà Thu Huệ - BTVN Buổi 1 - Premiere 90.1

2022-07-06 22:17:57 · 21 views

BTVN_buổi 1_Pr 90.1_Đinh Hà Anh

2022-07-06 22:46:16 · 20 views

BVN 01

2022-07-06 23:13:16 · 20 views

BTVN Buổi 1

2022-07-07 07:44:03 · 10 views

BTVN1

2022-07-07 15:28:25 · 29 views

BTVN 1

2022-07-07 23:38:58 · 17 views

Lại Mai Anh - BTVN Buổi 1 - Premiere 90.4

2022-07-08 11:29:32 · 15 views

Trong Luong - BTVN Buoi 1 - Premiere 90.1

2022-07-08 12:08:39 · 16 views

NGUYỄN TUẤN ANH - BTVN BUỔI 1 - PREMIERE 90.1

2022-07-08 15:48:48 · 17 views

BTVN buổi 1

2022-07-10 00:05:26 · 34 views

Nguyễn Phương Mai - BTVN Buổi 1 - Premiere 90.4

2022-07-10 14:29:47 · 8 views

BTVN B1

2022-07-10 19:50:00 · 7 views

Bài tập B1

2022-07-12 09:11:04 · 7 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Dựng hoàn thiện đoạn video từ footage cho sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Cuối kỳ Sản xuất 1 video hoàn chỉnh