Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 90.1 (Online)
0 0 3 487
Bài tập cuối môn - ID 90.1

2022-07-28 19:12:06 · 9 views

BTCK | Product Catalogue

2022-07-28 19:17:34 · 16 views

Bài tốt nghiệp final

2022-07-28 19:57:42 · 21 views

Sample BTCK

2022-07-26 21:40:33 · 15 views

Ảnh bìa BTCM

2022-07-31 22:53:07 · 5 views

Trong Luong - BTVN Buoi 5 - ID 90.1

2022-07-25 16:35:27 · 20 views

Trong Luong - BTVN Buoi 4 - ID 90.1

2022-07-18 00:16:33 · 26 views

BTVN #4

2022-07-18 16:46:03 · 27 views

Bài tập buổi 4 BTVN#4

2022-07-19 17:23:47 · 25 views

Mai - BTVN 4

2022-07-19 18:46:43 · 10 views

Mai - BTVN 4

2022-07-19 18:46:48 · 5 views

indes 2

2022-07-11 23:16:44 · 13 views

Trong Luong - BTVN Buoi 2 - ID 90.1

2022-07-12 02:54:28 · 15 views

BTVN b2

2022-07-12 07:52:45 · 11 views

Bài tập buổi 2 ID

2022-07-14 13:08:20 · 21 views

BTVN buổi 2

2022-07-26 22:26:07 · 3 views

Mai - BTVN Buổi 1

2022-07-06 07:07:05 · 52 views

BTVN #1

2022-07-06 09:14:22 · 44 views

BTVN #1

2022-07-06 16:49:15 · 44 views

Bài tập buổi 1

2022-07-07 15:20:27 · 38 views

BTVN Buổi 1

2022-07-07 18:16:07 · 22 views

BTVN

2022-07-07 18:59:28 · 16 views

btvn buoi 1

2022-07-11 21:31:21 · 5 views

BTVN 1

2022-07-14 14:39:56 · 16 views

BTVN buổi 1

2022-07-24 01:04:57 · 8 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Làm lại 2 mẫu layout cho sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Làm lại layout theo mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Thiết kế 2 trang đôi layout sử dụng lưới Module
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Thiết kế 2 trang đôi sử dụng các sắc độ của 1 màu thuần sắc
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 6 Thiết kế bìa cho BTCM
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI MÔN Thiết kế một ấn phẩm dàn trang: catalouge, magazine, portfolio, biography, album, ...