Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 91.6 (Offline)
2 13 5 2708
BTCK

2022-08-25 16:13:33 · 17 views

BAI TAP CUOI KY

2022-08-25 21:50:02 · 27 views

NOP BAI

2022-08-26 12:23:21 · 9 views

Bai cuoi khoa

2022-08-26 12:45:39 · 15 views

Btck

2022-08-26 16:14:16 · 26 views

BTCK

2022-08-26 16:27:23 · 9 views

BTCK - Tờ rơi Summer Trip

2022-08-26 16:56:43 · 18 views

golf

2022-08-26 17:02:06 · 13 views

BTCK

2022-08-26 18:07:33 · 12 views

Bài tập cuối khóa

2022-08-26 18:12:31 · 75 views

BTCK

2022-08-26 18:25:44 · 9 views

BTCK

2022-08-26 18:31:33 · 11 views

Bài tập cuối kỳ

2022-08-26 18:31:39 · 77 views

penguin facts

2022-08-26 18:42:35 · 80 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2022-08-26 19:24:49 · 4 views

Cake

2022-08-29 15:58:14 · 14 views

BT CUỐI KỲ

2022-08-29 21:43:02 · 5 views

BTVN - 05

2022-08-20 15:34:35 · 28 views

Golf

2022-08-22 17:39:25 · 30 views

BTCK

2022-08-23 16:46:52 · 26 views

demo

2022-08-23 19:40:58 · 28 views

BTCK - Cẩm nang Summer Trip

2022-08-24 11:31:17 · 21 views

Bố cục chủ đạo BTCK

2022-08-24 17:20:58 · 11 views

BTCK

2022-08-24 18:23:03 · 13 views

BTVN B6

2022-08-24 19:00:48 · 12 views

BTVN 4

2022-08-15 22:40:45 · 50 views

BTVN -04

2022-08-15 23:38:42 · 61 views

DU HÀNH VŨ TRỤ

2022-08-16 17:32:47 · 52 views

BTVN B4

2022-08-16 21:42:46 · 94 views

BTVN4

2022-08-16 22:00:50 · 27 views

BTGK

2022-08-16 23:03:51 · 28 views

B-day card

2022-08-16 23:19:36 · 28 views

happy autumn festival

2022-08-16 23:21:47 · 33 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-08-17 10:26:43 · 19 views

BTVN B4 Moon festival

2022-08-17 12:20:35 · 27 views

Bai giua ki

2022-08-17 12:40:22 · 24 views

BT4

2022-08-17 12:48:58 · 26 views

btgk

2022-08-17 15:30:26 · 21 views

Bài tập giữa kì

2022-08-17 15:40:10 · 15 views

Bài tập giữa kỳ

2022-08-17 15:52:03 · 106 views

BTVN Buổi 4

2022-08-17 16:09:04 · 29 views

BT giữa kỳ

2022-08-17 17:39:28 · 21 views

BTGK

2022-08-17 17:55:54 · 12 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2022-08-17 18:04:02 · 15 views

bài 4

2022-08-18 17:06:45 · 15 views

BTVN 3

2022-08-11 13:15:31 · 27 views

Family

2022-08-11 19:35:24 · 56 views

RHINOS

2022-08-11 21:17:25 · 29 views

BTVN3

2022-08-11 21:49:58 · 29 views

Btvn buoi 3

2022-08-11 23:53:33 · 29 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 00:01:00 · 23 views

BTVN buổi 3

2022-08-12 00:14:20 · 16 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 13:56:29 · 15 views

BTVN B3

2022-08-12 14:01:53 · 14 views

BTVN 3

2022-08-12 14:11:38 · 19 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 16:04:39 · 10 views

btvn

2022-08-12 17:26:53 · 16 views

BTVN 3

2022-08-12 17:29:42 · 18 views

BTVN B3

2022-08-12 18:41:31 · 9 views

BTVN B3

2022-08-12 18:59:38 · 10 views

BTVN BUOI 2

2022-08-08 22:57:39 · 37 views

BTVN 2.1 - 2.2

2022-08-09 15:33:44 · 42 views

BTVN B2

2022-08-09 17:59:08 · 30 views

BAI 2

2022-08-09 18:17:38 · 126 views

BTVN buổi 2

2022-08-09 23:26:45 · 33 views

bai tap buoi 2

2022-08-09 23:38:25 · 35 views

BTVN2

2022-08-10 08:25:25 · 16 views

BTVN Buổi 2

2022-08-10 11:38:32 · 23 views

BTVN 2

2022-08-10 12:18:47 · 18 views

My Daughter

2022-08-10 13:46:57 · 37 views

BÀI TẬP B2

2022-08-10 16:40:53 · 18 views

BTVN B2

2022-08-10 16:48:15 · 49 views

BTVN 2

2022-08-10 16:59:02 · 9 views

BTVN 2 #2

2022-08-10 16:59:52 · 13 views

BTVN- Buổi 2

2022-08-10 17:02:29 · 8 views

BTVN BUỔI 2

2022-08-10 17:12:25 · 11 views

BTVN 2

2022-08-10 18:31:05 · 12 views

Bai tap buoi 1

2022-08-04 21:18:13 · 77 views

BTVN B1

2022-08-05 11:35:58 · 42 views

3 phong cách cổ điển - cute - ngáo ngơ

2022-08-05 11:55:15 · 52 views

Bài tập B1 - Vẽ trái cây

2022-08-05 12:00:00 · 28 views

hihi

2022-08-05 12:29:38 · 50 views

Trần Khánh Ly

2022-08-05 13:12:29 · 19 views

BTVN B1

2022-08-05 13:57:42 · 29 views

BTVN buổi 1

2022-08-05 14:15:05 · 10 views

BTVN - AI

2022-08-05 14:19:17 · 33 views

BTVN1

2022-08-05 14:34:19 · 25 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 14:49:20 · 48 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 14:56:45 · 17 views

BTVN 1

2022-08-05 17:27:31 · 61 views

BTVN B1

2022-08-05 17:28:42 · 16 views

Bài tập buổi 1

2022-08-05 17:35:45 · 24 views

Gia đình hoa quả

2022-08-05 18:21:44 · 17 views

btvn1

2022-08-07 00:23:13 · 17 views

BTVN -1

2022-08-07 00:52:07 · 13 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Tạo hình cơ bản Vẽ 3 loại trái cây bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao Vẽ lại một ảnh theo style Flat Portrait Illustration hoặc Doodle on Photo
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 3] Typography Thiết kế Expressive Typography
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 4] Màu sắc Thiết kế poster về một ngày lễ bất kỳ khổ giấy A4
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 5] Infographic Chọn chủ đề và thiết kế layout cho BTCK
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 8] Tổng kết Hoàn thiện BTCK