Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 91.1 (Online) (Hà Nội)
5 0 1 390
bài cuối kỳ

2022-09-04 21:49:03 · 12 views

BT4

2022-08-13 13:01:11 · 33 views

BTVN buổi 4

2022-08-15 16:27:06 · 20 views

BT4-CV

2022-08-15 20:56:00 · 24 views

Nguyễn Khánh Ly Bai giữa kỳ

2022-08-16 14:52:47 · 15 views

BTGK

2022-08-18 01:12:25 · 8 views

bt3

2022-08-11 19:00:02 · 17 views

BT-Buoi 2

2022-08-08 12:09:55 · 30 views

BT buổi 2

2022-08-08 13:01:19 · 29 views

btb2

2022-08-09 10:17:23 · 16 views

Bài tập buổi 2

2022-08-09 18:36:41 · 7 views

Nguyễn Khánh Ly

2022-08-11 19:00:55 · 8 views

BT buổi 02

2022-08-14 13:16:45 · 11 views

Nguyễn Khánh Ly

2022-08-03 15:22:48 · 45 views

bài tập buổi 1

2022-08-04 16:35:45 · 35 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 21:18:24 · 10 views

Bài tập buổi 1 - AE Color ME

2022-08-06 20:22:00 · 20 views

BTVN-Buoi 1

2022-08-08 12:17:13 · 12 views

BT buoi 1 AE

2022-08-08 20:43:12 · 14 views

btb1

2022-08-09 10:18:15 · 7 views

Buổi 1

2022-08-09 19:58:15 · 6 views

BT buổi 1

2022-08-10 16:36:30 · 7 views

BTVN buổi 1

2022-08-15 16:33:13 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Animation theo mẫu có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Mọi người xử lý file Ai được cung cấp và làm chuyển động theo mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Xử lý File Ai sau đó làm chuyển động cho file Ai đó
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Giữa Kỳ Animation theo mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn