Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 91.3 (Offline) (Hà Nội)
1 0 0 244
BTCK

2022-08-28 15:04:44 · 11 views

Bài tập cuối kỳ_Lưu Ánh Ngọc (đã sửa)

2022-09-03 18:50:41 · 6 views

QuangAnhBtgk

2022-08-19 23:28:18 · 17 views

BTGK

2022-08-20 00:26:11 · 10 views

Bài tập giữa kỳ

2022-08-20 11:32:56 · 10 views

BTGK

2022-08-20 15:09:53 · 7 views

BTVN GK

2022-08-20 17:08:53 · 6 views

BTVN B4

2022-08-21 11:19:18 · 6 views

BTVN B4 - BÀI GIỮA KỲ

2022-08-26 13:28:08 · 10 views

Bài tập Shape Layer

2022-08-19 14:59:59 · 8 views

QuangAnhHw3

2022-08-19 23:29:17 · 9 views

BTVN B3

2022-08-20 14:39:45 · 1 views

BTVN Buổi 3

2022-08-20 14:56:51 · 3 views

BTVN B3

2022-08-23 15:08:31 · 5 views

BTVN 2

2022-08-11 18:22:29 · 21 views

BTVN B2

2022-08-12 18:06:43 · 6 views

BTVN B2

2022-08-13 00:19:26 · 4 views

hw2 QuangAnh

2022-08-13 11:00:37 · 10 views

Bài tập buổi 2_Vận tốc chuyển động

2022-08-13 14:30:10 · 6 views

Bài tập 2

2022-08-13 14:34:06 · 8 views

BTVN Buổi 2

2022-08-13 15:10:55 · 9 views

btvn b2

2022-08-22 15:33:52 · 6 views

BTVN buổi 1

2022-08-07 00:27:21 · 21 views

hw 1

2022-08-07 12:00:11 · 11 views

BTVN

2022-08-08 14:53:39 · 9 views

BTVN 1

2022-08-11 13:12:59 · 7 views

Bài tập buổi 1_Lưu Ánh Ngọc

2022-08-11 15:35:20 · 3 views

BTVN B1

2022-08-12 18:05:20 · 5 views

BTVN B1

2022-08-12 22:14:14 · 4 views

BTVN buổi 1

2022-08-13 15:10:10 · 2 views

BTVN b1 Nộp lại

2022-08-15 18:42:19 · 3 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Xử lý File Ai sau đó làm chuyển động cho file Ai đó
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Tạo animation tự do sử dụng những từ khóa như: Mosaic, Shape pattern, Geometric Shapes,... tìm kiếmvà làm dạng video tương tự
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Giữa Kỳ Làm animation theo mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn