Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
1 2 13 891
BTCK - mobile app

2022-08-26 17:50:21 · 74 views

APP truyện

2022-08-26 17:51:38 · 10 views

BTCK

2022-08-26 20:06:04 · 16 views

BTCK - Happy Cafe app

2022-08-28 21:45:16 · 22 views

BTCK

2022-09-01 22:17:43 · 7 views

menu đồ ăn

2022-08-13 21:05:58 · 35 views

BTGK - Landing page

2022-08-16 11:04:00 · 24 views

BTGK

2022-08-17 12:25:40 · 19 views

btgk

2022-08-17 17:57:25 · 11 views

BTGK

2022-08-17 18:13:09 · 17 views

BTGK: Thiết kế Landing Page

2022-08-25 13:24:00 · 18 views

BTGK

2022-08-26 14:29:47 · 7 views

btvn b3

2022-08-12 11:51:08 · 17 views

BTVN UX-UI BUOI 3

2022-08-12 12:05:36 · 13 views

BTVN buổi 3

2022-08-12 19:15:11 · 10 views

BTVN B3

2022-08-19 00:14:39 · 5 views

BTVN 3

2022-08-20 08:30:00 · 11 views

stranger things Card

2022-08-06 09:31:08 · 30 views

BTVN 02

2022-08-10 14:14:10 · 12 views

BTNV 2

2022-08-10 15:00:27 · 16 views

Cards

2022-08-10 15:43:07 · 188 views

BTVN 2

2022-08-10 15:54:38 · 14 views

BTVN buổi 2

2022-08-11 17:44:41 · 8 views

BTVN B2

2022-08-11 22:45:54 · 10 views

BTVN buổi 2

2022-08-12 19:15:48 · 5 views

instagram

2022-08-04 20:31:15 · 40 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 21:28:41 · 26 views

BTVN B1

2022-08-05 01:25:00 · 44 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 12:56:29 · 17 views

BTVN 1

2022-08-05 14:31:48 · 83 views

btvn

2022-08-05 16:18:24 · 9 views

BTVN B1

2022-08-05 17:11:03 · 30 views

BTVN Instagram

2022-08-05 18:11:46 · 18 views

BTVN 01 - Instagram

2022-08-05 18:46:55 · 12 views

bài về nhà 1

2022-08-10 10:24:31 · 7 views

BTVN buổi 1

2022-08-11 13:10:29 · 5 views

buổi 1

2022-08-18 02:28:00 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Thiết kế lại 2 màn hình app instagram
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Thiết kế 2 màn hình có sử dụng card
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 Thiết kế "Hello header"
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập giữa khoá Thiết kế landing page
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN cuối khoá Thiết kế app mobile