Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PP 91.1 (Online)
1 3 38 1196
BTVN-buổi 3

2022-08-14 14:08:00 · 92 views

BLUE

2022-08-15 18:52:26 · 47 views

BT buổi 3 - Thùy Dương

2022-08-15 20:42:44 · 30 views

BTVN 04

2022-08-16 12:28:12 · 19 views

PURPLE

2022-08-16 19:55:12 · 20 views

btvn

2022-08-17 18:11:11 · 19 views

Bt b3

2022-08-17 19:03:10 · 14 views

Bài tập

2022-08-17 19:12:31 · 13 views

BAITAPCUOIKI- NGAN NGUYEN -PP91.1

2022-09-02 21:50:48 · 6 views

BTCK

2022-08-26 09:32:18 · 26 views

Coca Cola Video

2022-08-26 11:17:11 · 29 views

Bài tập cuối kì

2022-08-26 17:42:32 · 15 views

BTCK_VU HIEP

2022-08-26 20:12:29 · 20 views

PP_ Bài tập cuối kì

2022-08-26 22:00:32 · 21 views

BT cuối khóa - Thùy Dương

2022-09-01 00:10:35 · 37 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-09-01 00:55:46 · 7 views

BTCK - Ý nghĩa của hoa Lưu Ly

2022-09-01 13:05:08 · 13 views

Phung Thi Minh Ánh - BTVN - 90.1

2022-08-16 00:34:31 · 22 views

BTVN 04

2022-08-18 15:14:28 · 142 views

Slide về nhân vật

2022-08-21 00:27:35 · 133 views

BTGK

2022-08-22 16:08:37 · 13 views

Mỹ Tâm Profile

2022-08-24 15:20:25 · 24 views

Bài tập giữa kì

2022-08-24 17:49:59 · 9 views

PP_Bài tập giữa kì

2022-08-24 20:58:59 · 16 views

BAITAPGIUAKI_ NGAN NGUYEN

2022-08-25 20:23:12 · 13 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ VISHIA YOGA

2022-08-26 13:04:17 · 8 views

BT tuần 2 - Thùy Dương

2022-08-27 17:27:59 · 13 views

PP_Buổi 1

2022-08-07 14:30:12 · 65 views

PPT_Buổi 1

2022-08-07 15:32:45 · 49 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 1- ĐINH XUÂN MAI

2022-08-07 22:27:55 · 37 views

JW summer sale

2022-08-08 17:24:02 · 43 views

SEVENTEEN 4TH ALBUM

2022-08-09 22:32:51 · 24 views

Nguyễn Khánh Linh

2022-08-10 00:13:54 · 35 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-08-10 13:47:21 · 24 views

BTVN_Tuan1

2022-08-10 18:53:16 · 16 views

BAITAPTUAN1 - NGAN NGUYEN - PP91.1

2022-08-10 18:55:54 · 13 views

btvn

2022-08-12 17:10:10 · 49 views

BT tuần 1 - Thùy Dương

2022-08-12 18:17:14 · 20 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Tuần 1 Thiết kế poster hoặc CV
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập màu Thiết kế trang slide mô tả ý nghĩa của màu