Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
15 2 11 1051
BTCK

2022-10-01 18:03:14 · 141 views

BTCK AE

2022-10-02 00:12:00 · 34 views

BTCM

2022-10-02 00:39:22 · 26 views

BT CUỐI KÌ: Ngã Tư Không Đèn | Kinetic Typography Lyrics Video

2022-10-03 21:04:58 · 283 views

BTCK

2022-10-08 23:22:13 · 9 views

Bài tập giữa kỳ

2022-09-23 23:56:55 · 16 views

BTGK

2022-09-24 01:49:15 · 21 views

BT Giữa Kỳ

2022-09-24 21:45:01 · 24 views

BTGK_AE 92.3

2022-09-25 10:31:38 · 8 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-09-25 11:45:46 · 14 views

BTGK

2022-09-25 12:07:16 · 16 views

BTGK

2022-09-25 14:43:37 · 14 views

BTGK

2022-09-25 15:01:10 · 15 views

BTVN Buổi 3

2022-09-22 22:36:09 · 33 views

BTVN buoi 3

2022-09-23 18:01:23 · 16 views

BTVN Buổi 3

2022-09-24 01:26:42 · 17 views

BTVN B3

2022-09-24 01:48:11 · 12 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-16 14:14:31 · 58 views

BTVN Buổi 2

2022-09-16 22:02:22 · 48 views

BTVN B2

2022-09-17 04:43:23 · 19 views

BTVN buổi 2

2022-09-17 08:21:53 · 12 views

BTVN Buổi 2

2022-09-17 12:47:55 · 18 views

BT2

2022-09-17 14:52:25 · 11 views

BTVN _BUỔI 2_AE 92.3

2022-09-18 14:53:44 · 16 views

BTVN

2022-09-18 15:52:17 · 17 views

BTVN2

2022-09-28 02:22:58 · 14 views

BTVN Buổi 1

2022-09-12 14:51:18 · 39 views

BTVN BUOI 1

2022-09-13 17:24:00 · 22 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-16 14:09:07 · 31 views

BTVN Buổi 1_AE 92.3

2022-09-16 21:41:07 · 12 views

BT1

2022-09-16 22:33:21 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-09-16 23:12:19 · 11 views

BTVN B1

2022-09-17 04:41:39 · 15 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập buổi 1 Tạo animation theo mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Sử dụng trang Freepik để tải thiết kế có sẵn sau đó làm Animation cho thiết kế đó
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Tạo animation tự do sử dụng những từ khóa như: Mosaic, Shape pattern, Geometric Shapes,... tìm kiếmvà làm dạng video tương tự
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Giữa Kỳ Làm animation theo mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn