Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
3 1 5 1350
BTCK - UI UX

2022-09-20 20:06:57 · 46 views

cuoi ki

2022-09-23 01:42:15 · 27 views

App học tập - BTCK

2022-09-23 08:59:07 · 21 views

Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 14:24:42 · 11 views

BTCK

2022-09-23 15:53:06 · 10 views

BTCK - Huy Tran - UI 92.2

2022-09-23 18:32:49 · 24 views

BTVN CK

2022-09-23 18:57:46 · 9 views

BTCK

2022-09-23 19:04:01 · 14 views

UI - Bài tập cuối kỳ

2022-09-23 19:33:29 · 22 views

btvn

2022-09-14 03:05:42 · 34 views

BTGK - UX.UI 92.2

2022-09-14 10:51:49 · 44 views

BTGK

2022-09-14 16:41:25 · 36 views

UI 9.2 Huy Tran - BTGK

2022-09-14 18:39:52 · 39 views

BTGK

2022-09-14 19:16:22 · 27 views

BTGK

2022-09-16 16:07:56 · 5 views

BTGK UI - buổi 4

2022-09-16 21:16:42 · 12 views

UI - BTVN - Buổi 3

2022-09-16 22:25:44 · 38 views

BTVN 4

2022-09-19 17:46:42 · 11 views

BTGK

2022-09-21 18:16:09 · 6 views

UI 92.2 BTVN B3 - Huy Tran

2022-09-09 00:07:32 · 51 views

btvn

2022-09-09 11:16:53 · 30 views

BTVN 3

2022-09-09 17:11:04 · 26 views

BTVN Buổi 3

2022-09-09 17:15:16 · 29 views

BTVN3

2022-09-09 18:01:41 · 26 views

BTVN UI buổi 3

2022-09-09 18:40:58 · 16 views

BTVN B3

2022-09-09 19:01:51 · 19 views

BTVN 3

2022-09-09 20:24:13 · 12 views

BTVN 3

2022-09-09 23:06:19 · 10 views

UI - BTVN - Buổi 3

2022-09-12 13:31:10 · 11 views

btvn

2022-09-13 23:34:44 · 5 views

UI 92.2 Huy Tran - BTVN 2

2022-09-07 01:37:44 · 77 views

BTVN2

2022-09-07 16:10:02 · 39 views

BTVN UI UX buổi 2

2022-09-07 18:26:34 · 30 views

btvn

2022-09-07 21:24:41 · 23 views

BTVN B2

2022-09-07 22:35:59 · 19 views

BTVN B2

2022-09-08 22:44:28 · 16 views

btvn

2022-09-09 12:51:24 · 7 views

UI - BTVN - Buổi 2

2022-09-09 15:29:53 · 8 views

BTVN B2

2022-09-09 16:44:36 · 10 views

BTVN Buổi 2

2022-09-09 16:46:02 · 13 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

2022-09-09 16:55:47 · 12 views

BTVN 2

2022-09-09 19:11:24 · 6 views

UI 92.2 Huy Tran

2022-09-03 17:28:11 · 92 views

BTVN B1

2022-09-03 18:27:37 · 49 views

BTVN B1

2022-09-04 17:36:02 · 57 views

BTVN 1

2022-09-04 18:12:42 · 31 views

BÀI TÂP 01

2022-09-04 23:57:48 · 27 views

BTVN B1

2022-09-05 00:00:35 · 46 views

btvn

2022-09-05 17:04:05 · 21 views

BTVN - B1

2022-09-05 18:02:26 · 16 views

BTVN - Buổi 1

2022-09-06 14:48:03 · 5 views

BTVN buổi 1 - UI/UX

2022-09-06 20:08:15 · 11 views

BTVN1

2022-09-06 22:58:39 · 15 views

Redesign Instagram

2022-09-07 16:36:52 · 8 views

UI - BTVN - Buổi 1

2022-09-07 16:53:43 · 18 views

BTVN buổi 1

2022-09-09 17:11:10 · 9 views

BTVN 1

2022-09-10 15:10:55 · 10 views

BTVN Buổi 1

2022-09-11 10:26:59 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B2 Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B3 Thiết kế 1 màn hình mobile có chứa đoạn văn bản (Ví dụ: Màn hình báo chí, thông tin sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, nhật ký,...
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTGK Thiết kế Langding Page giới thiệu Mobile App
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế UI Mobile App chủ đề tự chọn