Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
UI 93.2 (Online) (Hà Nội)
3 1 2 1403
BTCK

2022-10-19 22:15:35 · 30 views

ColorME UI-UX Exercise 5

2022-10-21 14:00:06 · 13 views

BTCK

2022-10-21 15:57:28 · 14 views

ck

2022-10-21 17:15:48 · 13 views

BTCK

2022-10-21 18:04:12 · 11 views

BTCK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-21 18:05:19 · 18 views

BTCK

2022-10-21 18:11:01 · 8 views

BTCK

2022-10-21 18:30:15 · 9 views

Trần Thị Phương Dung - BTCK - UIUX 93.2

2022-10-21 18:52:17 · 5 views

Phương Thảo.UI.BTCK

2022-10-23 12:44:41 · 13 views

BTVN GK

2022-10-10 10:06:30 · 47 views

BTVN - GK

2022-10-11 03:48:42 · 33 views

BTGK

2022-10-11 22:51:40 · 33 views

BTGK - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-11 23:31:51 · 49 views

ColorME UI-UX Exercise 4

2022-10-12 00:37:41 · 8 views

BTGK

2022-10-12 15:28:07 · 17 views

Trần Thị Phương Dung - BTGK - UIUX 93.2

2022-10-12 16:01:55 · 16 views

BTGK

2022-10-12 17:54:22 · 16 views

GK

2022-10-12 18:19:48 · 34 views

btvn

2022-10-12 18:53:05 · 10 views

Phương Thảo.BTCK

2022-10-13 00:59:02 · 16 views

BTVN B3

2022-10-06 20:29:05 · 18 views

BTVN 03 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-06 22:57:35 · 40 views

BTVN3

2022-10-07 00:15:31 · 15 views

BTVNB3

2022-10-07 02:10:16 · 75 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN Buổi 3 - UIUX 93.2

2022-10-07 11:22:26 · 13 views

b3

2022-10-07 13:54:11 · 28 views

BTVN BUỔI 03

2022-10-07 14:27:08 · 9 views

ColorME UI- UX

2022-10-07 17:04:26 · 9 views

BTVN B3

2022-10-07 18:34:37 · 8 views

Phương Thảo.BTVN.B3

2022-10-07 18:59:24 · 10 views

BTVN 2 - Dương

2022-10-03 00:07:40 · 40 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN Buổi 2 - UIUX 93.2

2022-10-03 18:27:32 · 34 views

BTVN 2

2022-10-03 23:23:47 · 31 views

BTVN - 2

2022-10-04 00:39:59 · 24 views

Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card

2022-10-04 14:39:29 · 22 views

ColorME UI - UX Exercise 2

2022-10-04 16:10:53 · 17 views

BTVN B2

2022-10-04 16:59:21 · 21 views

BTVN 02 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-10-04 20:58:27 · 33 views

btvn b2

2022-10-05 12:36:05 · 11 views

btvn buổii 2

2022-10-05 17:21:59 · 10 views

b2

2022-10-05 18:31:36 · 25 views

Phương Thảo.BTVN.B2

2022-10-05 18:59:04 · 12 views

BTVN 1

2022-09-29 00:40:30 · 86 views

ColorME UI-UX Exercise 1

2022-09-29 14:18:07 · 18 views

BTVN 1 - Lê Thùy Dương

2022-09-29 15:40:21 · 53 views

Trần Thị Phương Dung - BTVN UI Buổi 1

2022-09-29 18:51:50 · 47 views

BTVN 01 - Ngô Thị Quỳnh Nga

2022-09-29 21:16:38 · 78 views

BTVN B1

2022-09-29 23:16:01 · 19 views

Nguyễn Thị Bích Hường - BTVN Buổi 1

2022-09-30 00:09:25 · 20 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-30 00:46:43 · 30 views

BTVN-1

2022-09-30 01:00:35 · 26 views

BTVN B1

2022-09-30 16:01:42 · 25 views

BTVN buoi1

2022-09-30 16:34:17 · 20 views

Phương Thảo. UI.B1

2022-09-30 17:25:51 · 34 views

b1

2022-09-30 18:14:39 · 18 views

Hương Quỳnh

2022-09-30 18:15:02 · 11 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B2 Thiết kế mới 02 màn hình mobile có chứa Card
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B3 Thiết kế 2 màn hình mobile có chứa đoạn văn bản
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTGK Thiết kế Langding Page giới thiệu Mobile App
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế UI Mobile App chủ đề tự chọn