Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 94.1 (Online) (Hà Nội)
19 0 39 617
BTVN cuối kì

2022-11-17 18:16:07 · 17 views

Phạm Ngọc

2022-11-17 18:55:42 · 14 views

Premere_ BTCK

2022-11-17 19:04:42 · 14 views

My day

2022-11-17 19:10:29 · 39 views

Bài tập cuối kì

2022-11-17 20:58:57 · 12 views

Bài tập Cuối kỳ

2022-11-17 20:59:50 · 8 views

Bài thi cuối kỳ - Học Thành

2022-11-17 21:28:40 · 14 views

HÀ GIANG - LÝ THANH LAM

2022-11-19 19:36:32 · 14 views

BTVN Cuoi Ki

2022-11-20 15:35:26 · 10 views

bài cuối khóa

2022-11-20 22:34:17 · 11 views

BTVN Giữa Kỳ

2022-11-10 18:38:55 · 25 views

BTVN3

2022-11-10 18:51:48 · 18 views

Bài tập Giữa kỳ

2022-11-10 18:52:42 · 8 views

Trailer

2022-11-10 19:32:54 · 20 views

btvn buổi 5

2022-11-10 21:04:17 · 19 views

Bài giữa kỳ - Tăng Học Thành

2022-11-11 22:39:53 · 8 views

bt giữa kì

2022-11-15 19:10:10 · 4 views

BT giữa kỳ - LÝ THANH LAM

2022-11-19 21:31:19 · 19 views

Bài giữa kì

2022-11-20 12:37:55 · 5 views

PR BT2 - LÝ THANH LAM

2022-10-29 16:08:15 · 25 views

btvn buổi 2

2022-10-31 12:25:22 · 22 views

Video 2

2022-10-31 18:10:27 · 19 views

BTVN buổi 2

2022-11-01 10:06:16 · 5 views

Bài 2

2022-11-01 12:45:51 · 6 views

Quang Ngoc

2022-11-01 17:58:15 · 5 views

BVN Buổi 2

2022-11-01 18:35:14 · 7 views

BTVN 2

2022-11-01 18:57:55 · 20 views

BTVN 2

2022-11-01 19:54:09 · 6 views

BTVN B2 Footage 2 (Hội Thoại)

2022-11-03 17:32:28 · 8 views

BTVN2

2022-11-03 18:46:31 · 7 views

btvn b2

2022-11-06 14:30:19 · 2 views

Colorme_Premiere_BTVN2_Diem Vo

2022-11-08 17:31:00 · 4 views

btvn buổi 1

2022-10-26 16:46:17 · 28 views

Premere B1

2022-10-27 00:30:31 · 26 views

23/10/2022

2022-10-27 12:48:41 · 16 views

BTVN Buổi 1

2022-10-27 13:34:58 · 15 views

BTVN B1

2022-10-27 16:24:28 · 19 views

BTVN

2022-10-27 17:21:54 · 8 views

Colorme_Premiere_BTVN1_Diem Vo

2022-10-27 17:46:47 · 17 views

Quang Ngoc

2022-10-27 18:11:06 · 7 views

BTVN_B1

2022-10-27 18:22:17 · 9 views

Thành Nhân nộp bài tập về nhà buổi 1

2022-10-27 18:58:13 · 12 views

Premiere Buổi 1 - LÝ THANH LAM

2022-10-29 13:05:32 · 16 views

Video 1

2022-10-31 16:51:37 · 15 views

BTVN buổi 1 Pr

2022-11-01 15:29:50 · 9 views

BTVN1

2022-11-01 19:27:25 · 5 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về buổi 1 Hoàn thiện video từ footage đã có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 2 Hoàn thiện video từ footage đã có sẵn
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài giữa kì Edit video sử dụng invisible cut
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài cuối kì Tự tay sản xuất video với chủ đề tự chọn, thời lường tối thiểu từ 1 phút 30 giây