Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AE 94.1 (Online) (Hà Nội)
0 0 0 321
BTCM ( Unfinished)

2022-11-17 19:00:13 · 5 views

BTVN CUỐI KÌ

2022-11-17 20:59:39 · 7 views

BTCK

2022-11-22 17:16:29 · 6 views

Bài tập cuối kỳ

2022-11-28 19:35:22 · 14 views

BTVN BUỔI 4

2022-11-06 11:25:55 · 12 views

BTVNb4

2022-11-07 12:16:55 · 9 views

BTGK

2022-11-08 12:01:50 · 12 views

BT 4 Kinetic Typography

2022-11-08 13:57:20 · 13 views

https://www.youtube.com/shorts/qg8JljTzgeg

2022-11-09 23:27:04 · 9 views

BÀI GIỮA KÌ

2022-11-15 11:25:38 · 3 views

BTVN buổi 3 : Bad times at the El Royale

2022-11-03 07:02:12 · 25 views

BTVN03

2022-11-03 07:13:27 · 18 views

BTVN BUỔI 3

2022-11-03 23:52:09 · 10 views

BTVN b3

2022-11-04 10:26:29 · 11 views

https://www.youtube.com/watch?v=vBNwpegVBnU

2022-11-08 07:38:41 · 7 views

BTVN

2022-11-16 15:09:07 · 4 views

BTVN Buổi 1

2022-10-30 07:12:03 · 18 views

BTVN 2

2022-10-30 13:41:20 · 18 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 02

2022-10-31 03:08:34 · 12 views

BTVN BUỔI 2

2022-10-31 22:51:29 · 6 views

btvn buoi 2

2022-11-01 17:26:12 · 2 views

BTVN Buổi 2 After effects

2022-11-01 18:07:02 · 4 views

BTVN BUỔI 2

2022-11-12 21:38:04 · 2 views

BTVN buổi 1

2022-10-26 17:07:13 · 16 views

btvn buoi 1

2022-10-27 18:01:31 · 19 views

BTVN 01

2022-10-27 19:12:04 · 13 views

Btvn buổi 1 After Effects

2022-10-27 21:14:04 · 5 views

BTVN BUỔI 1

2022-10-27 23:31:02 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-10-30 07:09:45 · 6 views

BTVN 1

2022-10-30 13:38:04 · 7 views

BT 1

2022-11-01 15:33:41 · 6 views

BTVN BUỔI 1 - AE 94.1

2022-11-01 17:11:44 · 13 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 1 Animation hành tinh
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 2 Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Buổi 3 Sử dụng Freepik để tải thiết kế có sẵn sau đó làm Animation cho thiết kế đó
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Giữa Kỳ Tạo animation giống video mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài Tập Cuối Kỳ Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đó