Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PT 94.2 (Offline)
0 3 4 335
BTCK

2022-11-18 18:20:07 · 47 views

minhdo.09

2022-11-18 19:14:41 · 45 views

Kể về bản thân qua những bức ảnh

2022-11-04 14:53:23 · 24 views

Task tuần 2

2022-11-08 23:56:02 · 26 views

BTVN số 2

2022-11-09 15:54:34 · 20 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 14:19:39 · 89 views

BTVNB1

2022-10-30 10:55:24 · 15 views

BTVN Buổi 1

2022-10-31 00:10:44 · 12 views

Task tuần 1

2022-10-31 15:54:02 · 30 views

From Nhung

2022-11-02 16:52:59 · 9 views

BTVB B1

2022-11-02 17:05:02 · 8 views

Ảnh tự chụp

2022-11-02 19:12:44 · 5 views

BT tuần 1

2022-11-02 19:34:53 · 5 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 1 (hoặc nhiều) bức ảnh có ý nghĩa nhất với mọi người
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Tuần 2 Hãy kể về chính bản thân bạn qua những bức ảnh
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP CUỐI KỲ Mọi người nhớ hoàn thiện bài tập đúng thời hạn nha