Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
3 28 8 1667
BTCK

2022-11-16 11:24:28 · 29 views

BTCK

2022-11-17 10:16:07 · 40 views

BTCK

2022-11-17 16:28:44 · 55 views

BTCK - Portfolio

2022-11-17 18:46:51 · 51 views

BTCK

2022-11-18 09:19:19 · 27 views

BTCK

2022-11-19 20:05:08 · 44 views

btvk

2022-11-20 03:02:44 · 7 views

BTCK

2022-11-20 03:41:36 · 14 views

Liêu Tiểu Yến - BTCK

2022-11-21 15:02:14 · 9 views

BTVN5

2022-11-13 18:40:54 · 26 views

btvn 5

2022-11-15 18:28:42 · 36 views

BTVN 5

2022-11-18 09:21:07 · 20 views

BTVN5

2022-11-19 00:32:32 · 11 views

BT B5

2022-11-19 23:59:15 · 8 views

btvn5

2022-11-20 03:00:24 · 4 views

BTVN 5 - Cover

2022-11-20 11:00:33 · 21 views

Liêu Tiểu Yến - btvn5

2022-11-21 19:47:19 · 6 views

Lam Anh

2022-11-08 09:37:28 · 33 views

BTVN buổi 4 - Magazine

2022-11-08 15:36:52 · 80 views

Bài số 4 (chưa final)

2022-11-08 18:07:52 · 15 views

btb4

2022-11-08 19:04:29 · 39 views

BTVN B4

2022-11-19 22:56:41 · 11 views

Liêu Tiểu Yến - BTVN buổi 4

2022-11-21 18:29:59 · 16 views

BTVN3

2022-11-01 23:07:14 · 48 views

BTVN 03

2022-11-03 10:46:37 · 47 views

Cao Thanh Ha - BTVN3

2022-11-03 17:10:27 · 45 views

BTVN 3

2022-11-03 18:38:56 · 41 views

btvn b3 - làm báo

2022-11-03 19:00:13 · 35 views

BTVN Buoi 3

2022-11-06 20:23:40 · 17 views

BTVN 3

2022-11-15 16:37:57 · 27 views

BTVN buổi 3 - News Paper - Layout

2022-11-17 11:50:57 · 30 views

BTVN 3

2022-11-19 19:31:21 · 32 views

Liêu Tiểu Yến - btvn3

2022-11-21 23:42:32 · 5 views

Tùng

2022-10-27 22:37:10 · 45 views

BTVN2

2022-10-29 17:40:08 · 60 views

Lam Anh

2022-11-01 10:30:31 · 42 views

btvn b2

2022-11-01 12:08:19 · 46 views

bài tập về nhà buổi 2 - Tiểu Yến

2022-11-01 18:37:43 · 35 views

BTVN2

2022-11-01 18:50:45 · 18 views

Cao Thanh Hà - BTVN2

2022-11-01 19:00:40 · 18 views

BTVN 2

2022-11-01 19:03:28 · 29 views

BTVN B2

2022-11-03 00:14:47 · 8 views

Enola Holmes 2

2022-11-15 01:23:42 · 15 views

BTVN 2 - Fashion Magazine

2022-11-19 16:16:20 · 9 views

Liêu Tiểu Yến bài 1

2022-10-26 01:40:06 · 54 views

Ngọt

2022-10-26 14:08:16 · 45 views

BTVN 1

2022-10-26 21:50:51 · 52 views

BTVN01

2022-10-26 23:25:38 · 35 views

BTVN Buoi 1

2022-10-27 12:00:47 · 20 views

Fredonia - BTVN buổi 1

2022-10-27 13:54:10 · 54 views

Dark Academia

2022-10-27 16:51:55 · 37 views

BTVN 1

2022-10-27 17:50:09 · 23 views

BTVN1

2022-10-27 17:59:53 · 28 views

Cao Thanh Ha - BTVN1

2022-10-27 18:39:22 · 41 views

SNOWDROP 2022

2022-11-12 13:27:14 · 9 views

BTVN 1

2022-11-15 15:42:59 · 15 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Thiết kế lại 5 trang đôi theo mẫu có sẵn (hoặc tự chọn), ảnh tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 - Typography Thiết kế 2 trang đôi tham khảo mẫu có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 - Layout Hoàn thiện BTTH trên lớp dựa trên các kiến thức của buổi 3
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 4 Thiết kế 2 trang đôi theo yêu cầu của BTTH buổi 4
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 5 Thiết kế trang bìa BTCK
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCK Thiết kế 16 trang đơn theo chủ đề tự chọn