Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 95.2 (Online) (Hà Nội)
18 0 1 226
BTCK

2022-12-16 19:00:36 · 12 views

btck

2022-12-16 19:07:23 · 11 views

Dự án cuối kì

2022-12-18 10:53:52 · 2 views

btck

2022-12-20 17:07:17 · 5 views

bài cuối khóa

2022-12-21 10:35:43 · 4 views

Pr BTVN B5

2022-12-09 13:39:30 · 9 views

Bai tap buoi 5

2022-12-09 16:05:02 · 10 views

BTGK

2022-12-09 16:35:19 · 7 views

btgk

2022-12-09 18:05:27 · 15 views

BTVN buổi 5

2022-12-10 09:45:16 · 4 views

Bài tập buổi 2

2022-11-30 16:30:54 · 9 views

BTVN B2 Pr

2022-11-30 17:40:56 · 9 views

bt

2022-11-30 18:34:55 · 7 views

bai tap hoi thoai

2022-11-30 19:11:34 · 15 views

.

2022-11-30 19:17:33 · 4 views

btvn2

2022-11-30 19:18:16 · 4 views

BTVN 2

2022-12-01 19:48:16 · 5 views

btvn1

2022-11-24 23:06:11 · 15 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 23:49:32 · 16 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 23:49:48 · 7 views

.

2022-11-25 09:06:55 · 10 views

BTVN B1 [Pr 95.2]

2022-11-25 14:34:16 · 11 views

BTVN1

2022-11-25 16:18:04 · 7 views

BTVN B1 PR

2022-11-25 16:45:44 · 11 views

BTVN BUOI 1

2022-11-25 17:10:14 · 7 views

bt

2022-11-25 21:26:39 · 6 views

BTVN 1

2022-12-01 19:15:13 · 4 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 1 Dựng video footage Buổi 1 theo 1 bài hát
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Dựng 8 video trong footage buổi 2 thành 3 đoạn hội thoại (trong 1 sequence duy nhất)
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN GIỮA KÌ Dựng đoạn video với chuyển cảnh nâng cao
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN CUỐI KHOÁ Quay và dựng video có thời lượng 1p30s – 2p (chủ đề tự chọn)