Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 95.1 (Online) (Hà Nội)
1 1 3 286
Final

2022-12-15 19:48:50 · 27 views

BTCK

2022-12-18 19:58:49 · 7 views

BTCKID

2022-12-18 21:50:10 · 9 views

BTVN 4

2022-12-06 15:36:47 · 17 views

BTVN B4

2022-12-16 19:35:59 · 5 views

BTVN3

2022-12-01 16:48:01 · 14 views

BTVN 3

2022-12-06 12:44:33 · 14 views

BTVN 2

2022-11-29 09:45:58 · 22 views

BTVN 2

2022-11-29 16:16:42 · 16 views

ID

2022-11-29 18:13:06 · 24 views

BTVN B2 INDESIGN

2022-12-06 00:00:06 · 10 views

BTVN1

2022-11-24 14:05:40 · 23 views

BTVN 1

2022-11-24 16:10:07 · 30 views

btvn buoi 1

2022-11-24 16:11:32 · 22 views

BTVN BUỔI 1

2022-11-24 18:52:49 · 18 views

BTVN BUOI 1 INDESIGN 95.1

2022-11-27 21:07:37 · 20 views

BTVNB1

2022-11-29 15:20:05 · 8 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Thiết kế lại 5 trang đôi theo mẫu có sẵn (hoặc tự chọn), ảnh tự chọn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Thiết kế 2 trang đôi tham khảo mẫu có sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 Thiết kế báo giấy
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 4 Thiết kế 2 trang đôi theo nội dung, hình ảnh thực tế
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCM Hoàn thiện 1 ấn phẩm 12 trang