Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PP 95.1 (Online)
0 0 1 280
BTVN

2022-12-14 01:22:37 · 14 views

btcuoiky

2022-12-14 19:00:37 · 15 views

BÀI TẬP CUỐI KÌ

2022-12-14 19:04:15 · 17 views

Một bộ phim mà em yêu thích

2022-12-17 09:42:36 · 6 views

BTVN 5

2022-12-09 22:16:58 · 6 views

btvn5

2022-12-13 09:06:45 · 8 views

btvn4

2022-12-07 15:14:43 · 15 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4

2022-12-07 18:16:39 · 14 views

Tuyết Mai

2022-12-07 18:54:40 · 10 views

Bài tập 4

2022-12-09 18:04:22 · 4 views

BTVN4

2022-12-14 00:13:25 · 4 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

2022-12-03 12:15:35 · 7 views

poster

2022-11-28 22:45:14 · 15 views

BTVN B2

2022-11-30 02:14:45 · 13 views

baitapbuoi2

2022-11-30 15:28:32 · 10 views

POSTER

2022-12-02 17:52:26 · 7 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

2022-12-03 11:42:02 · 9 views

Ci-Vi

2022-11-25 16:15:04 · 29 views

baitapvenha1

2022-11-25 16:15:43 · 20 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

2022-11-25 18:27:27 · 31 views

CV

2022-11-25 19:04:52 · 10 views

BTVN B1

2022-11-26 23:20:09 · 10 views

CV Huong Mai

2022-11-29 22:21:05 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 1 Tự tay làm CV bằng Powerpoint
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 2 Thiết kế poster chủ đề tự do
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 3 Hoàn thiện CV buổi 1 hoặc làm CV mới
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 4 Thiết kế 3-5 slides chủ đề tự do
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 5 Thực hành theo hình mẫu
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 6+7+8 Thiết kế 8-10 slide chủ đề tự do